Published: 2016-11-28

Hypertension as a Risk Factor for Diabetes Mellitus

I.P. Romanova, Kazakov A.V., Ye.V. Misyura, N.A. Kravchun

14-19

Prevalence, Risk Factors and Complications of Diabetes Insipidus in the Republic of Uzbekistan

Z.Yu. Khalimova, Yu.M. Urmanova, D.A. Aliyeva, M.M. Karimova, Kh.K. Nasyrova, F.S. Khodjayeva, Sh.A. Bobokhodjayeva

20-24

Endocrinology: Past and Present of Searching New Drugs

Ya.G. Balyon, O.Ya. Samson, O.V. Simurov, N.D. Tron’ko

109-117