Published: 2017-07-21

Adiponectin gene single-nucleotide polymorphisms in patients with type 2 diabetes mellitus and nonalcoholic fatty liver disease

Yu. Karachentsev, M. Gorshunska, T. Tyzhnenko, N. Krasova, I. Dunaeva, A. Gladkih, Zh. Leshchenko, A. Pochernyaev, T. Mishchenko, O. Plohotnichenko, L. Atramentova, N. Kravchun, V. Роltorak

229-237

Genetic basis of endocrine pathology

T.V. Sorokman, P.M. Moldovan, N.O. Popeliuk, O.V. Makarova

249-256

Peripheral nervous system damage in hypothyroidism: current view on the problem (literature review)

О.А. Olenovych, N.V. Pashkovska, V.M. Pashkovskyy, I.V. Boyko

257-261

Male hypogonadism (Part 1)

Ye.V. Luchytskyy, V.Yе. Luchytskyy, M.D. Tronko

281-289

Dysfunction of the hypothalamus: etiology, clinical picture, diagnosis, treatment (guidelines)

V.I. Botsyurko, I.O. Kostitska, O.M. Didushko, O.V. Marusyn, I.V. Chernyavska

290-296

Partial gigantism

М.М. Karimova, Z.Yu. Khalimova

297-299