Published: 2017-10-02

The role of the immune system in mechanism of metformin therapeutic effect in patients with type 2 diabetes

K.P. Zak, V.L. Orlenko, V.V. Popova, S.V. Melnichenko, Ya.A. Saenko, К.M. Tronko, A.V. Kulikovskaya, К.Yu. Ivaskiva

340-346

Male hypogonadism (part 2)

Ye.V. Luchytskyy, V.Yе. Luchytskyy, M.D. Tronko

386-393