Published: 2018-04-01

DNA fragmentation in spermatozoa of men with infertility (literature review)

V.Ye. Luchytsky, Ye.V. Luchytsky, H.A. Zubkova, V.M. Rybalchenko, І.І. Skladanna, S.V. Hulievaty

285-290