Published: 2018-10-23

Clinical and pathogenetic importance of hormonal natriuretic peptides in gout

O.V. Syniachenko, D.M. Fedorov, M.V. Yermolaieva, V.V. Pylypenko

476-482

Therapeutic ‘masks’ of hypothyroidism

V.S. Vernigorodsky, M.V. Vlasenko, A.V. Palamarchuk, Z.P. Nezhinskay-Astapenko, S.V. Litvinova, N.V. Vilchinskaya, S.V. Shkarіvska

503-507