Published: 2019-04-16

The practical importance of depression diagnosis in type 2 diabetes mellitus patients

М.V. Shevchuk, O.О. Tsiganenko, O.V. Taranenko, V.V. Kryzhevsky, B.M. Mankovsky

50-54