DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.147165

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Leila Mamatova

Анотація


У статті розглянуто сутність інвестиційної діяльності та сучасний стан інвестиційного клімату в Україні. Виокремлено переваги та недоліки залучення іноземних інвестицій у економіку країни. Визначено, що економіка України має деформовану галузеву та просторову структуру розподілу іноземних інвестицій, відповідно до цього особливу увагу необхідно приділити значенню місцевих територіальних переваг країни. Соціально-економічний розвиток регіонів та подальше збільшення розриву у їх функціонуванні обумовлено не рівномірним розподілом капітальних та прямих іноземних інвестицій. З врахуванням локальних переваг на рівні регіону сформовано шість агрегованих груп, що впливають на рішення інвестора про здійснення вкладень в той чи інший регіон, або країну в цілому. Стимулювання та залучення іноземних інвестицій потрібно здійснювати у визначеній послідовності та попередньо обґрунтованих та сформованих етапах з врахуванням досвіду розвинених країн. Визначено, що основну увагу на шляху євроінтеграції України необхідно приділяти розробці та реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на ринку ЄС з відповідними умовами та етапами підготовки внутрішнього економічного середовища до європейських вимог, а саме: досягнення європейського рівня продуктивності праці, прибутковості виробництва, заробітної плати. На сучасному етапі розвитку України важливе місце займає стратегічний розвиток, що сприяє забезпеченню сприятливого інвестиційного клімату в країні, який в подальшому впливає на динаміку соціально-економічного розвитку регіонів та надає можливість глобалізації національної економіки країни. Дослідження сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні дозволило визначити, що інвестиції державного спрямування необхідні у розвитку людського капіталу, зростання рівня та якості життя населення та середовища для ефективного його функціонування, тобто виробничого сектора економіки, а інвестиції додаткового характеру (іноземні) потрібні для прискорення євроінтеграційних процесів в Україні, оновлення технологічного рівня країни та створення й розвитку сучасного промислового сектору країни.


Ключові слова


інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал, інвестиційна активність, інвестиційний клімат, глобалізація, євроінтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Wells L. T. et al. Third world multinationals: The rise of foreign investments from developing countries //MIT Press Books. – 1983. – Т. 1.

2. Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України / В. А. Худавердієва //Фінанси України. – 2010. – №. 6. – С. 62-71.

3. Боднар І. Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі / І. Р. Боднар // Регіональна економіка. – 2009. – №. 4. – С. 62-70.

4. Ковальчук О. В. Формування та реалізація державної інвестиційної політики / О. В. Ковальчук // Проблеми науки. – 2004. – №. 12. – С. 16-17.

5. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні / А. А. Пересада // К.: Лібра. – 1998. – Т. 392.

6. Захарін С. В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок / С. В. Захарін // Фінанси України. – 2003. – №. 9. – С. 102-112.

7. Іноземні інвестиції в Україні в умовах кризи: стан і перспективи розвитку / Т. Т. Гринів // Проблеми економіки та управління: [зб.наук.пр.] / відп.ред. Й.М. Петрович. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. – С. 69-73.

8. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03. 1996 № 93/96-ВР [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80

9. Богуславська С. І. Аналіз факторів залучення прямих іноземних інвестицій у регіони України / С. І. Богуславська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015 – №4. – С. 674-678.

10. Стан інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua

11. Державна служба статистики України. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

12. Рейтинг інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.businessz.com.ua/news/27/1229

13. International Business Compass 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bdo.ge/en-gb/insights/bdo-ibc-international-businesscompass-2017

14. Іноземні інвестиції в Україні: скільки за 7 років вклали в економіку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.slovoidilo.ua/2018/03/09/infografika/ekonomika/inozemni-investycziyi-ukrayini-skilky-7-rokiv-vklaly-ekonomiku

15. Статистичний збірник «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності» / Головне управління статистики у Закарпатській області. За ред. Г. Д. Гриник. – Ужгород – 2015.

16. Петровська С. А. Оцінка інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект / С. А. Петровська // Mechanism of Economic Regulation. – 2013. – №. 2. – С. 113-126.

17. Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України // Фінанси України. — 2008. — №2 (147). — С.68-81.

18. Даниленко А.А. Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС // Фінанси України. — 2008. — №1 (146). — С.127-137.

19. Малютін О. К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні // Фінанси України. — 2008. — №11 (156). — С. 65-74.

20. Косик, Я.В. Глобалізація як закономірність розвитку сучасної економіки України [Текст] / Я.В. Косик, О.Ю. Чигрин // Механізм регулювання економіки. — 2011. — № 2. — С. 191-196.

References

1. Wells L. T. et al. (1983), "Third world multinationals: The rise of foreign investment from developing countries", MIT Press Books, T. 1.

2. Khudaverdiyeva V.A. (2010), "Strategy of attraction of foreign investments into the economy of Ukraine" ["Strategіja zaluchennja іnozemnih іnvesticіj u ekonomіku Ukraїni"], V.A. Khudaverdiyeva, Finances of Ukraine, No. 6, pp. 62-71.

3. Bodnar I. R. (2009), "Problems of attracting foreign investments to Ukraine at the present stage", ["Problemi zaluchennja іnozemnih іnvesticіj v Ukraїnu na suchasnomu etapі"], I. R. Bodnar, Regional economics, No. 4, pp.62-70.

4. Kovalchuk O. V. (2004), "Formation and realization of state investment policy", ["Formuvannja ta realіzacіja derzhavnoї іnvesticіjnoї polіtiki"], O.V. Kovalchuk Problems of science, No. 12, pp.16-17.

5. Peresada A. A. (1998), "Investment Process in Ukraine", ["Іnvesticіjnij proces v Ukraїnі"], A.A. Peresada, K., Libra, Vol. 392 p.

6. Zakharin S.V. (2003), "Perspectives of Ukraine's Integration into the International Investment Market", ["Perspektivi іntegracії Ukraїni u mіzhnarodnij іnvesticіjnij rinok"], S.V. Zakharin, Finance of Ukraine, No. 9, pp.102-112.

7. "Foreign investment in Ukraine under crisis: state and prospects of development", ["Іnozemnі іnvesticії v Ukraїnі v umovah krizi: stan і perspektivi rozvitku"], T.T.Grinov, Problems of economy and management: [sy.nauc.pr.], vіdp.red., YM Petrovich, L., View of Lviv. Polytechnic, 2010, pp.69-73.

8. "The Law of Ukraine "On the regime of foreign investment" of 19.03. 1996 р. № 93/96- VR", ["Zakon Ukraїni «Pro rezhim іnozemnogo іnvestuvannja» vіd 19.03. 1996 № 93/96-VR"], [electronic resource], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80

9. Bohuslavskaya S.I. (2015), "Analysis of factors of attraction of direct foreign investments in the regions of Ukraine", [Analіz faktorіv zaluchennja prjamih іnozemnih іnvesticіj u regіoni Ukraїni""], S.I. Boguslavskaya, Global and national problems of the economy, No. 4, pp.674-678.

10. "The state of investment activity in Ukraine", ["Stan іnvesticіjnoї dіjal'nostі v Ukraїnі"], [electronic resource], Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, available at: http://www.me.gov.ua

11. "State Statistics Service of Ukraine. Statistical information", ["Derzhavna sluzhba statistiki Ukraїni. Statistichna іnformacіja"], [electronic resource]. available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

12. "Investment attractiveness rating", ["Rejting іnvesticіjnoї privablivostі"], [electronic resource], available at: https://www.businessz.com.ua/news/27/1229

13. "International Business Compass 2017", ["International Business Compass 2017"], [electronic resource], available at: https://www.bdo.ge/en-gb/insights/bdo-ibc-international-businesscompass-2017

14. "Foreign investment in Ukraine: how much has been invested in the economy for 7 years", ["Іnozemnі іnvesticії v Ukraїnі: skіl'ki za 7 rokіv vklali v ekonomіku"], [electronic resource], available at: https://www.slovoidilo.ua/2018/03/09/infografika/ekonomika/inozemni-investycziyi-ukrayini-skilky-7-rokiv-vklaly-ekonomiku

15. "Statistical collection "Investments in foreign economic activity", ["Statistichnij zbіrnik «Іnvesticії zovnіshn'oekonomіchnoї dіjal'nostі»"], Main department of statistics in the Transcarpathian region. Ed. G. D. Grinick, Uzhgorod, 2015.

16. Petrovskaya S.A. (2013),"Estimation of investment attractiveness of the region: methodical aspect", ["Ocіnka іnvesticіjnoї privablivostі regіonu: metodichnij aspekt"], S.A. Petrovskaya, Mechanism of Economic Regulation, No. 2, pp.113-126.

17. Gavrilyuk O.V. (2008), "Investment image and investment attractiveness of Ukraine", ["Іnvesticіjnij іmіdzh ta іnvesticіjna privablivіst' Ukraїni"], Finance of Ukraine, No. 2 (147), pp. 68-81.

18. Danilenko A.А. (2008), "Topical issues of foreign direct investment in Ukraine from EU", ["Aktual'nі pitannja prjamih іnozemnih іnvesticіj do Ukraїni z ЄS "], Finance of Ukraine, No. 1 (146), pp.127-137.

19. Malyutin O.K. (2008), "The Concept of Improving the Investment Climate in Ukraine", ["Koncepcіja polіpshennja іnvesticіjnogo klіmatu v Ukraїnі"], Finance of Ukraine, No. 11 (156), pp. 65-74.

20. Kosik, Ya.V. (2011), "Globalization as a Pattern of Development of the Modern Ukrainian Economy", ["Globalіzacіja jak zakonomіrnіst' rozvitku suchasnoї ekonomіki Ukraїni"], text, Yа.V. Kosik, O.Yu. Chigrin, Mechanism of regulation of economy, No. 2. pp. 191-196.


Пристатейна бібліографія ГОСТ