DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.158846

Управлінські інструменти та технології розвитку регіонального інформаційного менеджменту.

Yyuliya Kovalenko

Анотація


Стаття має науково-методологічний характер. В статті розглянуті питання вдосконалення системи регіонального інформаційного менеджменту (РІМ) за допомогою чітких інструментів правового, економічного, фінансового, інституційного, аналітичного та іншого характеру. Рівень інформатизації стає одним з істотних факторів успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності регіону як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Автором доведено, що виділення типів інструментів РІМ сприяє розумінню його суті та дає можливість визначити послідовність етапів його реалізації. В статті розглянуто систему інструментів РІМ з урахуванням закордонного та українського управлінського досвіду, таких як: соціальні, фінансово-економічні, інноваційні, правові, аналітичні, культурні, методичного забезпечення. Розглядаючи соціальні інструменти, автором доведено  необхідність  зміни підходів у ставленні влади до суспільства з позицій бачення в громадськості не лише об’єкта управління, а   партнера в налагодженні ефективної управлінської діяльності.  Впровадження  фінансово-економічних  інструментів активізується завдяки використанню таких новітніх інформаційних технологій, як Big Data, за рахунок якої  накопичують та обробляються  великі обсяги інформації, залучають   проектну інформацію та ін. Ефективність застосування  інструментів інноваційного  спрямування стане цілком можлива при використанні таких інформаційних технологій, як  геоінформаційні системи (ГІС), які покликані моделювати складні динамічні процеси, що протікають на територіях міст, або фізичні процеси в інженерних комунікаціях. До управлінських інформаційних технологій правового забезпечення в регіонах, насамперед, автор пропонує віднести сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації. Ефективність аналітичної роботи значною мірою залежить від якості комунікативних зв’язків між аналітичною службою, суб’єктом прийняття рішення та об’єктом державного управління, якому належить реалізовувати рішення. З метою реалізації державної політики в сфері  культури необхідно якомога ширше використовувати новітні розробки інформаційних технологій та створення спеціального програмного забезпечення. Також в регіональному управлінні необхідно використовувати комплекс методів і моделей, що дозволять виробляти необхідні процедури і розрахунки з метою отримання об'єктивних, практично застосованих  прогнозів, планів, проектів.

 


Ключові слова


інформація; регіональний інформаційний менеджмент; інструменти регіонального інформаційного менеджменту; інформаційна інфраструктура; інформаційне забезпечення.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації: колективна монографія / за ред. проф. О. В. Фінагіної, ЧДТУ – Черкаси: Видавець Пономаренко Р.В., 2018. – 158 с.

2. Карагодін О. В. Розвиток механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень в системі державного управління : дис. канд. : 25.00.02 / Карагодін Олег Володимирович – Маріуполь, 2015. – 219 с.

3. Дерун Т. М. Інструменти формування і реалізації державної політики розвитку малих міст України [Електронний ресурс] / Т. М. Дерун // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_116

4. Довгий С. О. Засади регіональної інформа­тизації : моногр. / С. О. Довгий, О. В. Копій­ка, Ю. Т. Черепін [за заг. ред. С. О. Довгого]. — К.: ВПЦ «Тираж», 2004. — 304 с.

5. Нестеренко О. В. Основи побудови авто­матизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади / О. В. Нестеренко. — К.: Наук. думка, 2005. — 627 с.

References (BSI):

1. Koncetptualni zasady pidtrymki malogo ta serednogo biznesu v Ukraini: pytannya klasterizacii ta biznes-. Za red. Proph.Hhinaginoi O.V. (2018) [Conceptual framework of support for small and medium-sized businesses in Ukraine: clustering and business]. – Cherkasy: Ponomarenko P.V. [in Ukraina].

2. Karagodin O.V. (2015). Rozvytok mehanizmiv prynyattya ta realizacii upravlinskih rishen v systemi derzavnogo upravlinnya [Development of mechanisms for making and implementing management decisions in the system of public administration]. – Mariupol [in Ukraina].

3. Derun T. M. (2013). Instrumenty phormuvannya I realizacii derzavnoi polityky rozvytku malyh mist Ukrainy [Instruments of formation and implementation of the state policy of development of small cities of Ukraine]. – Derzavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok [in Ukraina].

4. Dovgyi S.O. (2004). Zasady regionalnogi informatyzacii [Fundamentals of regional Informatization]. – Kyiv: Tyraz [in Ukraina].

5. Nesterenko O.V. (2005). Osnovy pobudovy avtomatyzovanyh snformaciyno-analitychnyh system organiv derzavnoi vlady [Bases of construction of the automated information and analytical systems of public authorities]. - Kyiv: Naukova dumka [in Ukraina].


Пристатейна бібліографія ГОСТ