Том 3, № 1 (2013)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF
сторінка Титульна 1-3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
збірника Зміст 4-12
АНАЛІЗ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
Микола Григорович Белопольський 13-18
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РЕГІОНУ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Віра Яківна Чевганова, Світлана Юріївна Кулакова 19-23
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ФОНДОВОГО РИНКУ PDF
Олексій Володимирович Ластовенко 23-27
ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Лідія Олександрівна Омелянович, Ольга В’ячеславівна Гладкова 28-32
ЄДНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО РОБІТНИКА PDF
Лідія Олександрівна Омелянович, Тетяна Олексіївна Єгоркіна 32-38
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ КОНВЕЄРОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Борисович Бутнік-Сіверський 38-42
ВИНАХІДНИЦТВО ЯК НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Марія Миколаївна Яшарова 42-46
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Андрій Валерійович Ковальов 47-50
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Григорій Костянтинович Дорожко, Ольга Володимирівна Балашова 51-54
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ PDF
Віра Олексіївна Коюда 55-59
АНАЛИЗ ОХРАНОСПОСОБНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ PDF
Людмила Воладимировна Пономарева, Павел Олегович Пономарев 59-63
ЭРГОНИМЫ И ПРАГМАТОНИМЫ КАК ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ PDF
Елена Николаевна Сидоренко 64-68
ЭРГОНИМЫ И ПРАГМАТОНИМЫ КАК ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ PDF
Елена Николаевна Сидоренко 64-68
ВПЛИВ МЕХАНІЗМІВ ПРИМУСОВОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ НА РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ PDF
Оксана Юріївна Кашинцева 69-72
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Ольга Володимирівна Семенова 73-76
АВТОРСЬКЕ ЛІВО: ЯК ЗАХИСТИТИ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО АВТОРА З БОКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Дар'я Василівна Пилюченко 76-78
ЄДНІСТЬ ВИНАХОДУ - НЕОБХІДНА Й ДОСТАТНЯ ВИМОГА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТІМАЛЬНОЇ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ PDF
Володимир Якович Зайка, Григорій Григорович Кабанцев, Григорій Костянтинович Дорожко, Олександр Геннадійович Маслов 79-82
ПОСТКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА PDF
Анна Александровна Орехова 83-87
О ВЫБОРЕ КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Анна Борисовна Мирошнеченко 88-92
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Тетяна Василівна Малтабар 93-96
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ PDF
Анна Владимировна Матвиенко 97-100
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Львівна Мєшкова 101-105
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ У ВИРОБНИЦТВІ ВВП PDF
Анастасія Юріївна Могилова 106-111
ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Євгенія Петрівна Морозова 111-114
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УКРАЇНІ PDF
Валентин Валентинович Орлов 115-119
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Олександр Юрійович Палант 119-123
КАТАЛІЗАТОРИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Аліна Артурівна Пархоменко 123-127
ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ PDF
Інна В’ячеславівна Перелі 128-131
СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ЕТАПИ ТА СКЛАДОВІ PDF
Ірина Сергіївна Побережна 132-135
СЕМІОТИКА ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Оксана Богданівна Погайдак 136-142
ПЛАНУВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ І НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИ PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко, Андрій Михайлович Снісар 142-145
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИМИ УКРАИНЫ PDF
Светлана Ивановна Бессонова, Галина Павловна Бессонова 146-149
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ PDF
Валерия Валериевна Подунай, Дарья Александровна Гайдей 150-154
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ PDF
Наталия Сергеевна Рынкевич 155-159
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ PDF
Анна Богданівна Пельо 159-163
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ОЧЭС) PDF
Геннадий Владимирович Семенихин 163-167
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Андрій Анатолійович Меліхов 168-172
ПРИЧИНИ ГЛИБОКОГО СПАДУ ТА ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко, Наталія Львівна Мєшкова, Вероніка Євгеніївна Фіногєєва 172-176
СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ PDF
Галина Олексіївна Швець 177-180
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ В УКРАЇНІ PDF
Дмитро Анатолійович Антонюк 181-186
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Артем Вадимович Сучков 186-190
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПИЯТИИ PDF
Ирина Игоревна Павленко 190-196
ПРИНЦИП ЕКОНОМІЧНОГО ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ В РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ФОРМ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
Тетяна Віталіївна Сьомкіна 196-199
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІН У БЮДЖЕТНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Борисівна Снісаренко 200-203
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ PDF
Ольга Іванівна Гапонюк 204-208
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Сергіївна Шульгіна 208-212
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ PDF
Діана Сергіївна Файвішенко 213-216
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ PDF
Катерина Олексіївна Хазах 216-220
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ТА ФОРМ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Інна Віталіївна Сіменко 221-224
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Зинаида Васильевна Фролова 225-228
КОРЕЛЯЦІЯ ІНДЕКСУ УБ ІЗ ІНДЕКСАМИ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДОВИХ БІРЖ PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Дмитро Володимирович Безпалько 228-232
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА PDF
Лілія Валеріївна Шикова 233-236
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В УПРАВЛЕНИИ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА PDF
Людмила Сергеевна Кутидзе 237-242
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТОРГОВИХ ПАТЕНТІВ PDF
Юлія Борисівна Скорнякова 243-247
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У СФЕРІ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Сергіївна Яровенко 247-252
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ КЕРОВАНОСТІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна 253-257
ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Іванівна Бессонова, Юлія Василівна Коновал 258-260
АУТСОРСИНГ: ЙОГО СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ФОРМИ PDF
Аіда Адель Савченко 261-263
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Сергіївна Картечева 264-268
МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Оксана Іванівна Дідченко 269-272
ПРЕДИКАТ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ PDF
Анжела Юріївна Лизньова 273-279
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Галина Олексіївна Зелінська 279-282
ИННОВАЦИОННЫЙ АУТСОРСИНГ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ PDF
Ольга Николаевна Анисимова 283-286
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ PDF
Андрей Геннадиевич Ерхов 287-291
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лейла Шаміліївна Маматова 291-297
METHODS OF GAINING CAPITAL FOR INNOVATIONS AND STARTUP FINANCING PDF (English)
Oleksandr Volodymyrovych Kalinin 297-303
АНАЛІЗ ТРУДОРЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олена Сергіївна Гайдаш 304-309
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ХОЛДИНГІВ PDF
Валерія Михайлівна Колосок, Катерина Дроботіна 310-314
МОНЕТАРНА ОСНОВА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Світлана Євгеніївна Борисова 315-318
АНАЛІЗ ДОСВІДУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна, Ірина Володимирівна Угрімова 318-324
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ РИНКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА БЕЗПЕКУ КРАЇНИ PDF
Людмила Анатоліївна Кислова 325-329
СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Марина Миколаївна Яковенко 330-335
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛЬЧОЇ СИСТЕМИ PDF
Ольга Миколаївна Анісімова, Владислав Сергійович Яковенко 336-340
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛЬЧОЇ СИСТЕМИ PDF
Владислав Сергійович Яковенко 336-340
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ PDF
Виктория Яновна Козлова, Ольга Владимировна Денисова 340-344
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІННОВАЦІЇ PDF
Світлана Олександрівна Кушнір 344-348
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ І ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Іванович Гоменюк 348-352
ДІАЛОГОВА ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ З ТРЕТІМ СЕКТОРОМ В УКРАЇНІ PDF
Любов Миколаївна Примоленна 353-357
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ PDF
Александровна Юлия Набатова 357-362
ДОЛАРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР МОНЕТАРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Наталія Володимирівна Резнікова, Марія Миколаївна Відякіна 362-367
ЗНАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Віра Олексіївна Коюда, Ольга Миколаївна Костіна 367-374
СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ І ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Олександрович Шубін, Денис Віталійович Махноносов 375-378
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитро Володимирович Оніщенко 378-383
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» PDF
Александр Иванович Момот, Юлія Ігорівна Норенко 383-388
НАШІ АВТОРИ PDF
НАШІ АВТОРИ 389-392