Том 1, № 2 (2013)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF
Титульна сторінка Титульна сторінка 1-3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА
ЗМІСТ Зміст 4-9
ИЗ ИСТОРИИ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ PDF (Русский)
Вячеслав Степанович Волошин, Вячеславовна Анна Бабенко 10-23
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Микола Григорович Белопольський, Тетяна Георгіївна Толпежнікова 24-28
СВІТОВА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ PDF
Ігор Іванович Пузанов 29-38
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE NORDIC AND BALTIC STATE AUDIT INSTITUTIONS PDF (English)
Vilda Giziene, Laura Raceliene, Lina Zalgiryte 38-43
THE ROLE OF THE GREEN REVOLUTION IN OVERCOMING GLOBAL PROBLEM OF HUNGER PDF (English)
Giuli Giguashvili, Beka Naochashvili 44-46
МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Ольга Володимирівна Головень, Іван Олександрович Клопов 47-53
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЛИТВЫ И ТУРИЗМА PDF (Русский)
Жанета Симанавичене, Артурас Симанавичюс, Рита Вмлке 54-59
THE ANALYSIS OF CHANGES IN COMPETITIVENESS AND FISCAL POLICY OF LITHUANIA AND UKRAINE IN THE CONTEXT OF CYCLICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY PDF (English)
Jurgita Stankeviciene, Lina Sineviciene, Viktoria Koshelenko 60-65
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ PDF (Русский)
Ольга Николаевна Анисимова 66-69
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Вікторія Олександрівна Кравченко, Олександр Костянтинович Гудаков 70-75
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БРЕНДУ, БРЕНДИНГУ ТА РЕБРЕНДИНГУ PDF
Андрій Валерійович Ковальов, Андрій Володимирович Шиян 76-80
THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROBLEMS OF COLD LOGISTICS DEVELOPMENT PDF (English)
Vladimir Volkov, Lidiya Goroshkova 81-87
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПЕРВИННОЇ ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Ксенія Миколаївна Гладчук 88-93
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ПРОБЛЕМИ PDF
Тетяна Валеріївна Гринько, Микола Миколайович Кошевий 94-101
ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Володимир Іванович Саричев, Ганна Юріївна Єлісєєва 102-108
ФОРМУВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ РОБОЧОЇ СИЛИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Вікторівна Гільорме 109-114
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Валентин Миколайович Гончаров, Тетяна Семенівна Бистрова 115-122
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ PDF
Володимир Олександрович Жаворонков 123-128
ІННОВАЦІЙНІ КЛАСТЕРИ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ІХ ВИРІШЕННЯ PDF
Андрій Валерійович Ковальов 129-135
ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕРОБКОЮ РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ PDF
Валентин Леонідович Корінєв, Ірина Іванівна Корман 136-141
СУЩНОСТЬ И ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «РАЗВИТИЕ» PDF (Русский)
Елена Сергеевна Кравченко 142-148
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія В’ячеславівна Ровенська 149-153
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Богдан Михайлович Падучак 154-159
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОХРАНЫ ПРАВ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF (Русский)
Григорий Константинович Дорожко, Игорь Аркадьевич Балашов, Ольга Олеговна Бондаренко 160-164
РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ БАНКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Вікторія Степанівна Стойка 165-170
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Василь Альбертович Воротинцев 171-176
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Сергіївна Тарабан 177-182
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ УКРАЇНИ PDF
Євгеній Юрійович Власенко 183-187
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Анна Володимирівна Горбунова 188-192
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ ФОРМУВАННІ І ОЦІНЦІ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Вадимівна Горохова 193-198
МЕТОДИ ВРЕГУЛЮВАННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Дмитро Іванович Тюпа 199-203
ДОРОЖНІ КАРТИ ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО РОЗВИТКУ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Марина Борисівна Янчук 203-208
ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕТАПІ ПОБУДОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА PDF
Вікторія Василівна Гончар 209-218
ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ІНОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Олександр Володимирович Калінін 218-224
ТЕХНОЛОГІЯ – ЯК КРИТЕРІЙ СТУПЕНЮ РОЗВИНЕНОСТІ КРАЇНИ PDF
Юлія Іванівна Мацкевич 225-230
СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Анатолійович Меліхов 231-237
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИИ PDF (Русский)
Елена Ивановна Булахова 238-244
НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА И ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ БРЕНДА PDF (Русский)
Елена Михайловна Щолокова, Екатерина Владимировна Киниченко 245-248
ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Віра Олексіївна Коюда, Ольга Миколаївна Костіна 249-263
НАУКОВІ ОСНОВИ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ДЕРЖАВИ PDF
Ольга Григорівна Чирва 264-269
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ДОБЫЧИ ГАЗОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
Ваагн Григорьевич Мнацаканян, Георгий Борисович Рязанцев 270-276
СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Роман Олексійович Толпежніков 277-282
СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ PDF
Лариса Григорівна Капранова 283-287
ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Олександрівна Іксарова 288-293
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНІ PDF
Юлія Ігорівна Головня 294-298
РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Валерія Михайлівна Колосок, Яна Сергіївна Трусова 299-304
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Артем Михайлович Гасько 305-309
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КОЛЕКТИВОМ БРИГАДИ І ЦЕНТРОМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Інна Олександрівна Лепьохіна 310-314
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНИ В СТРУКТУРІ КОНКУРЕНТНИХ СИЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ PDF
Олександр Григорович Череп 315-318
ДОМІНАНТНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ PDF
Надія Володимирівна Стежко, Альона Олександрівна Білоусова 319-327
СОЦІОГУМАНІТАРНІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ) PDF
Ольга Богданівна Погайдак 328-333
ОЦІНКА ІМІДЖУ БРЕНДІВ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА МЕТОДОМ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ PDF
Дар’я Олександрівна Приходько 334-339
ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Ірина Сергіївна Воробйова 340-345
ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ PDF
Алла Василівна Череп, Ольга Володимирівна Коротаєва 345-352
ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Василівна Кобзєва 352-358
ВЗАЄМОЗВЯЗОК ФУНКЦІЙ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ І ЕЛЕМЕНТІВ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ольга Юріївна Гусєва 359-366
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ PDF
Максим Валерійович Корнєєв 367-374
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ PDF
Вячеслав Владиславович Македон, Ірина Леонідівна Тульських 375-384
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКИ СТРАН МИРА PDF
Илья Васильевич Хаджинов 384-390
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
Володимир Петрович Полуянов, Марина Анатоліївна Головчанська 391-396
THE COST OF RECESSION: THE EVALUATION APPROACH PDF (English)
Jadwiga Ciburene, Tatiana Orekhova 396-403
НАШІ АВТОРИ
НАШІ АВТОРИ 404-407