Том 1, № 1 (2012)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Титульні сторінки 1-2
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ PDF
Редакційна колегія 3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА
ЗМІСТ ЗБІРНИКА 4-6
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Юрій Володимирович Макогон, Ксенія Лисенко 7-13
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Алла Василівна Череп, Михайло Михайлович Лизуненко 13-17
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА БИЗНЕС ОБЪЕКТОВ PDF (Русский)
Юлонівна Теа Хоргуашвили, Тамара Шалвівна Макасарашвили, Гіулі Гаізівна Гигуашвили 18-22
ИННОВАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА PDF
Костянтин Вікторович Павлов 22-34
ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Світлана Іванівна Бессонова, Григорій Костянтинович Дорожко 35-41
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ PDF
Андрій Володимирович Карпенко 42-46
НЕДОВЕДЕННЯ ФАКТУ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ФОТОГРАФІЧНІ ТВОРИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ У ЗАДОВОЛЕННІ ПОЗОВНИХ ВИМОГ PDF
Ольга Олексіївна Кулініч 47-52
СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРСКОГО ПРАВА PDF
Руслан Євгенович Еннан 53-59
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Інна Ігорівна Чайковська 60-65
ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В РЕЗУЛЬТАТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Алла Василівна Череп, Анна Євгенівна Лепьохіна 65-68
ДІАГНОСТИКА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Світлана Федорівна Горбань 69-74
Корупція та конкурентоспроможність національних економік за умов глобалізації PDF
Олександр Володимирович Длугопольський, Юрій Петрович Івашук 74-79
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЯГНЕННЯ КАДРОВОГО СИНЕРГІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олена Володимирівна Хитра 80-85
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Андріївна Колодяжна 86-91
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ НА ПРОЦЕСИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ВИРОБНИЦТВА PDF
Олена Сергіївна Білик 92-95
ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ PDF
Яна Володимирівна Щетинська, Олександр Віталійович Ткаченко 96-99
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ КРУПНОГО КАПИТАЛА PDF
Володимир Петрович Полуянов 100-104
ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ PDF
Олена Іванівна Полуянова 105-110
INTEGRATION PROCESS OF THE CIS TO BENEFIT GLOBAL FOOD SECURITY PDF
Олена Євгенівна Литвин 110-115
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ PDF
Інна Вікторівна Петрова, Світлана Володимирівна Бойко 116-121
ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНСЬКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ PDF
Людмила Анатоліївна Кислова 122-127
ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ PDF
Наталія Михайлівна Бєлова 128-133
СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ ІТ-КОМПАНІЙ PDF
Аліна Євгенівна Литвин 133-138
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН СНГ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА PDF
Микола Васильович Лук’янович 139-144
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК У СВІТЛІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Руслан Олегович Куртяник 145-152
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ PDF
Регіна Валеріївна Сафарова 158-162
ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОЇ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ PDF
Олександр Васильович Підчоса 152-157
ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АДАПТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ PDF
Ольга Миколаївна Анісімова, Світлана Юріївна Мусієнко 163-168
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ТНК У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ ЗА НАСЛІДКАМИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
В’ячеслав Владиславович Македон 169-174
ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ PDF
Валерія Валеріївна Подунай 175-179
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ВАЛКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА PDF
Сергій Віталійович Биткін, Олександр Валерійович Бобраков 180-185
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЇЇ ФОРМУВАННІ PDF
Оксана Іванівна Дідченко, Альона Олександрівна Горпинич 186-190
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ PDF
Лідія Анатоліївна Горошкова 191-196
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ PDF
Олена Сергіївна Голоднюк 197-201
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ PDF
Олена Володимирівна Хитра, Олена Іванівна Мамчур 202-205
ПРОБЛЕМА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Тамара Григорівна Логутова, Оксана Володимирівна Полторацька 205-211
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ PDF
Олександр Костянтинович Малютін 211-216
МОНІТОРИНГ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОБУРЯКОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Віктор Іванович Ємцев 217-222
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юлія Андріївна Заіка 223-228
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ PDF
Наталя Олександрівна Євтушенко 228-233
ПІСЛЯКРИЗОВЕ ОНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ PDF
Тамара Григорівна Логутова, Аіда Адель Савченко 240-244
ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Тетяна Олегівна Загорна 245-251
СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ МОНЕТАРНОЇ ТА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЦСЄ PDF
Юлія Володимирівна Корнєєва 252-257
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РИЗИК-АНАЛІЗУ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РІВНЯМИ КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ PDF
Петро Володимирович Корольов 258-264
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЕКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Оксана Сергіївна Кириченко 265-270
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF
Ірина Ігорівна Ляшко, Олена Миколаївна Єременко 271-274
ВПЛИВ МУЛЬТИПЛІКАТИВНО-СИНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Марія Михайлівна Мархайчук 275-280
ТЕМПОРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Владислав Ангелович Георгієв 281-285
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН PDF
Олена Сергіївна Горобець 285-291
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Любов Іванівна Донець 292-296
НАШІ АВТОРИ PDF
НАШІ АВТОРИ 297-302