Том 2, № 1 (2012)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Титульна сторінка 1-2
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ PDF
Редакційна колегія 3
Зміст PDF
Зміст збірника 4-6
ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДНІХ ЦІН В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ВИГОДИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ігор Іванович Пузанов 7-13
ІННОВАЦІЇ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Анатолій Якович Сохнич, Інна Олександрівна Іртищева 14-18
РОЗВИТОК БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Юрій Ільїч Чентуков 18-24
KIELCE /ŚWIĘTOKRZYSKIE AND VINNYTSA REGIONS – PARTNERSHIP AND COOPERATION FROM PERSPECTIVE PAST DECADES PDF (English)
Andrzej Juszczyk, Joana Grzela 25-33
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Михайло Романович Костецький 33-38
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ PDF
Олена Георгіївна Кошелєва, Станіслав Андрійович Бучковский 39-44
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, ОСНОВАННОГО НА ЗНАНИЯХ PDF
Віктор Замару, Альона Кроитору 45-51
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД СКЛАДУ, КАЛЬКУЛЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко 52-57
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Наталя Григорівна Голіонко 57-62
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ В АСПЕКТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Олена Андріївна Овєчкіна 63-69
ВАЛЮТНИЙ КУРС ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В МОДЕЛІ МАЛОЇ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Юлія Олександрівна Шкрабалюк 69-79
ЗАСТОСУВАННЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Михайлівна Ягнюк 80-83
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА PDF (Русский) PDF
Вікторія Олександрівна Кравченко, Яна Ігорівна Скіба 84-89
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ PDF
Евгения Александровна Медведкина 89-94
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ НА СВІТОГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК PDF
Ганна В’ячеславівна Бабенко 95-100
ТЕОРЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ НА МІЖНАРОДНИЙ РУХ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Євгеній Михайлович Бондар 101-107
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ PDF
Тарас Сергеевич Медведкин, Анна Юрьевна Бахчисарай 108-112
ADVANCEMENT OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY IN BULGARIA OVER THE PERIOD 2000-2010 PDF
Красимира Славева 113-118
ЛОЯЛЬНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА PDF
Диана Ворновицки 119-125
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА В ГРУЗИИ PDF
Иосиф Масурашвили 125-129
ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитро Олександрович Дресвянніков 130-134
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Григорівна Лавруша 135-139
НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ PDF
Алла Петровна Левитская 139-144
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Юлія Миколаївна Лелюк 145-150
КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМА ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР PDF
Ольга Василівна Остапчук 150-156
КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМА ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР PDF
Ольга Василівна Остапчук 150-156
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Ольга Леонідівна Некрасова 157-162
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ PDF
Оксана Михайлівна Мельник 163-167
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА РИЗИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Анатолійович Бокань 168-171
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Ольга В’ячеславівна Лященко 172-177
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ PDF
Галина Олексіївна Швець, Василь Петрович Пузій 178-182
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ PDF
Галина Олексіївна Швець 182-186
РОЗПОДІЛ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО СТВОРЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ PDF
Павло Миколайович Цибульов 187-190
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Денис Вікторович Василичев 191-196
ВИНАХІДНИЦТВО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА АМЕРИКАНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ PDF
Марія Миколаївна Яшарова 196-202
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ PDF
Адалат Микайыл Бабаев 202-207
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА PDF
Турал Сохбат Бабаев 207-212
РОЛЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО РАСЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫНКА PDF
Фахри Муслум Гулиев 213-220
ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (на материалах Азербайджанской республики) PDF
Назим Огтай Эминов 221-226
ІСТОРИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ СУТНІСТЬ PDF
Анна Миколаївна Павлова 226-231
ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Вікторія Богданівна Нікуліна 232-236
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Наталія Миколаївна Пантєлєєва 237-242
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Вікторія Анатоліївна Харченко 242-246
НАШІ АВТОРИ PDF
НАШІ АВТОРИ
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКА В ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Олексій Володимирович Пархоменко, Анна Олексіївна Пархоменко 247-254
КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ІНОЗЕМНИЙ СТУДЕНТ» PDF
Дмитрович Дмитро Плинокос 255-258
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Ольга Олександрівна Саєнко 259-264
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ PDF
Геннадий Владимирович Семенихин, Полина Михайловна Власенко 265-269
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇН З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ PDF
Маргарита Вадимівна Сімонова 270-278
СЛУЖБА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ірина Сергіївна Побережна 278-283
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ PDF
Тетяна Олександрівна Сліпченко 284-289
МЕТОД КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І ФАКТОРІВ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ PDF
Світлана Василівна Смерічевська, Тетяна Володимирівна Ібрагімхалілова 290-293
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ОЦІНКА І СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ PDF
Ольга Миколаївна Анімісова, Ольга Сергіївна Картечева 293-297
НАШІ АВТОРИ PDF
НАШІ АВТОРИ 298-301