Том 3, № 1 (2012)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Титульна сторінка 1-2
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ PDF
Редакційна колегія 3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
Зміст збірника 4-6
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ СТАНОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В’ячеслав Степанович Волошин, Марина Сергіївна Кравченко 7-11
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ`ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ PDF
Валерій Євгенович Воротін, Руслан Євгенович Демчак 12-17
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Володимир Дмитрович Пархоменко, Анна Олексіївна Пархоменко 18-23
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ОПОРУ ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Микола Григорович Білопольский, Олександр Васильович Якименко 24-27
ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УКРАИНЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ PDF
Дмитро Кузьмич Турченко 28-36
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Григорій Пилипович Таранець 37-42
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ЗАМОВЛЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ PDF
Ірина Іванівна Петренко, Григорій Костянтинович Дорожко 42-47
ФАКТОРИ ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВИНИКНЕННЯ КРИЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Дмитро Олександрович Дмитренко 48-52
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ КОНТРОЛІНГУ PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Єлизавета Юріївна Ткаченко 52-57
ДО ПИТАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Оксана Віталіївна Троян 58-62
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ PDF
Ірина Анатоліївна Федоренко 63-65
ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ PDF
Вікторія В’ячеславівна Ровенська 66-71
СТАРОПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
Ілля Васильович Хаджинов 72-78
ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГІЙ – ЗАПОРУКА ПОДОЛАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВІДСТАЛОСТІ PDF
Марина Миколаївна Яковенко 78-83
МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Юрій Миколайович Сотніков, Євген Вікторович Кравченко 84-88
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Лариса Григорівна Капранова, Денис Русланович Малий 89-96
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Й ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Людмила Ярославівна Малюта, Ольга Богданівна Погайдак 97-102
КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕІНЖИНІРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Галина Сергіївна Степанюк, Дмитро Віталійович Тимошенко 103-108
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ «MICROSOFT») PDF
Катерина Володимирівна Назаренко 109-113
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ PDF
Ірина Всеволодівна Тараненко 114-119
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ PDF
Зінаїда Василівна Фролова 120-123
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ У ЦІЙ СФЕРІ PDF
Ігор Аркадійович Балашов, Олена Іванівна Булахова, Павло Дмитрович Антонець, Тамара Миколаївна Матяшова 124-127
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ В ФІНАНСОВІЙ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Вікторівна Хаджинова, Олексій Юрієвич Мінц 127-131
РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ СУЧАСНОГО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ірина Василівна Ходикіна 132-137
МІСЦЕ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лілія Валеріївна Шикова 138-142
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Людмила Іванівна Лазарева 143-148
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИЗИ В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ PDF
Тамара Григорівна Логутова, Альберт Миколайович Кругляк 149-154
ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Сергій Анатолійович Петренко 155-159
РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ PDF
Іон Костянтинович Негру, Геннадій Чумак 160-164
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ PDF
Вікторія Михайлівна Ярмолка 165-169
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕХНОГЕННО ПЕРЕВАНТАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Петро Іванович Коренюк, Олена Олександрівна Кириченко 170-175
SUSTAINABILITY OF MIGRATION MODEL IN MOLDOVA PDF
Tетяна Мішова, Михайло Пелях, Дорін Вакуловський 175-181
ФУНКЦИОНАЛЬНО–ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ PDF
Лариса Миколаївна Бражнікова, Антоніна Віталіївна Аллахвердян 182-189
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ PDF
Олена Миколаївна Стреліна, Олена Степанівна Бєзгіна 190-195
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ PDF
Павло Васильович Солошенко, Ольга Володимирівна Балашова 196-200
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Миколаївна Пересада, Олеся Володимирівна Федорук 201-206
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Олексіївна Васильєва 207-212
IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES SYSTEM BY DEVELOPMENT OF LABOUR MOTIVATION IN BODIES OF STATE TAX SERVICE OF UKRAINE PDF
Наталія Володимирівна Вецепура, Світлана Вікторівна Прокоф’єва 212-217
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИПРОФІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Олегівна Демків 218-223
УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМИ БРЕНДАМИ PDF
Аліна Олександрівна Кривоніс 223-226
ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Ольга Олегівна Мазейкіна 227-230
СУЧАСНА ПАРАДИГМА РОЛІ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ПРИНЦИПІВ І ЗАСАД ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Олександра Миколаївна Москаленко 231-236
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Віталій Анатолійович Омельяненко 237-242
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ СКЛАДОВОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Петро Петрович Микитюк 243-248
ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС PDF
Ірина Лабунко 248-255
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕТАФОР НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ PDF
Ірина Дорога 256-260
ТИПИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ ОБРАНОГО ТИПУ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ PDF
Оксана Олександрівна Єкімова 260-264
ИМЕЕТ ЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА И СВОБОДНОГО РЫНКА? PDF
Анжей Кровяк 265-272
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Лілія Анатоліївна Бехтер 272-276
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF
Максим Олександрович Корума 277-281
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Юлія Іванівна Мацкевич 281-289
РОЗВИТОК КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСФЕРУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ PDF
Володимир Володимирович Воліков, Ірина Петрівна Дзьобко 290-294
АЗИНЦ - ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАУКИ PDF
Арзу Догру кизи Гусейнова 294-299
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Володимир Дмитрович Пархоменко, Алевтина Петрівна Гончаренко 299-305
МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА PDF
Ольга Миколаївна Анісімова, Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва 305-308
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Олександр Григорович Череп, Анна Петрівна Іванова 309-311
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Єлізавета Михайлівна Стрілець 312-317
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПОРТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Андрій Володимирович Грузан 318-324
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF
Ігор Володимирович Філіпишин 324-333
НАШІ АВТОРИ PDF
НАШІ АВТОРИ 334-340