Том 1, № 2 (2012)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF
Титул збірника 1-2
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ PDF
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
Зміст сбірника 4-7
ОЦІНКА ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗА РІВНЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ PDF
Валентина Михайлівна Хобта, Марина Володимирівна Полуянова 8-14
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ PDF
Дмитро Анатолійович Горовий 15-21
ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ксенія Олександрівна Горова 21-24
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ PDF (Русский)
Игорь Иванович Пузанов 25-29
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЗАЙНЯТОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Світлана Петрівна Калініна 30-33
СУЩНОСТЬ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ PDF (Русский)
Эвелина Викторовна Камышникова 34-37
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ PDF
Олена Сергіївна Гайдаш 37-41
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Пилипович Лисий, Ганна Геннадіївна Калініна 41-44
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ PDF
Світлана Юріївна Кучерявенко 44-47
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Марина Миколаївнана Беспята 47-50
РАЦІОНАЛЬНА ЕКЛЕКТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ЄДИНОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ PDF
Юлія Миколаївна Лелюк 50-53
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Марина Василівна Макаренко, Оксана Анатоліївна Панчоха 54-57
ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Олександр Володимирович Калінін 58-61
ИСТОЧНИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ PDF (Русский)
Алиса Геннадиевна Демьянченко 62-65
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА PDF (Русский)
Николай Васильевич Лукьянович 66-68
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ НАФТОГАЗОВИХ КОМПАНІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
Олександр Васильович Підчоса 69-73
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Людмила Григорівна Олейнікова 74-80
МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВЕЛИКИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Міхаіл Вікторович Верескун, Тетяна Володимирівна Грабар, Валерія Михайлівна Колосок 81-85
РОЗРОБКА СИСТЕМИ З ДОСЯГНЕННЯ ТРИВАЛОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Олександр Дмитрович Шемяков 86-91
ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Василівна Василівна Череп 92-95
КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Олександр Григорович Череп 95-102
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
Александр Иванович Момот, Юлия Игоревна Норенко 103-108
АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ PDF (Русский)
Павел Игоревич Самойлов 109-112
АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Роман Олексійович Толпежніков, Лейла Шаміліївна Маматова 113-116
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ХУДОЖНІХ ТВОРІВ PDF
Андрій Загітович Шайхатдінов 117-121
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Галина Олексіївна Швець 122-125
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ТОВАРІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Галина Олексіївна Швець, Олександр Олександрович Левінчук 125-127
METHODOLOGICAL FEATURES OF THE STUDY OF FUNCTIONS AND THE TERM OF "INFRASTRUCTURE" PDF (English)
Illya Khadzhynov 127-129
РЕГУЛЮВАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ: ДОСВІД США І КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Інна Валеріївна Солоділова 130-133
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віра Олексіївна Коюда, Татяна Іванівна Мазко 134-138
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ У АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ліна Сергіївна Ткаченко 139-141
ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Анатоліївна Шипіцина 142-146
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ АУДИТУ В СФЕРІ ПРАЦІ PDF
Святослав Миколайович Дехтярьов 147-150
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (на прикладі підприємств та підприємницької діяльності) PDF
Богдан Михайлович Андрушків, Наталя Богданівна Кирич, Ольга Богданівна Погайдак, Лілія Миколаївна Мельник 151-155
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Олександр Пилипович Лисий 156-159
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
В'ячеслав Владиславович Македон 159-163
АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСТЕРНОЇ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Віталій Анатолійович Омельяненко 163-167
ФОРСАЙТ – ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Володимир Ігоревич Познанський 168-171
СУЧАСНИЙ СТАН У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ДОНЕЧЧИНИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОПИТУ PDF
Володимир Петрович Полуянов, Оксана Іванівна Чорноус 172-177
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ PDF (Русский)
Светлана Ивановна Бессонова 178-185
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Інна Олександрівна Лепьохіна 186-189
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Світлана Олександрівна Кушнір 190-193
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Наталя Григорівна Сейсебаєва 193-196
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Вікторія Вікторівна Сьомченко 196-199
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Елена Анатольевна Куровская, Нане Артуровна Аршакян, Александра Ростиславовна Ткачева 200-204
КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Андрій Валерійович Ковальов 205-209
ЗМІСТ УМОВИ МАРШАЛЛА – ЛЕРНЕРА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ЕМПІРИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ PDF
Юлія Олександрівна Шкрабалюк 210-216
ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ PDF
Ірина Леонідівна Чабаненко, Вероніка Євгеніївна Фіногєєва 217-220
МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Василівна Алла Череп, Тетяна Олександрівна Веремейчик 221-224
МЕНТАЛИТЕТ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ PDF (Русский)
Гейдар Сардар Оглы Гасанов 225-229
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ В КРАЇНАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН PDF
Валерій Євгенович Воротін, Руслан Євгенович Демчак 230-234
КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
Ганна Володимирівна Дугінець 235-237
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАВ НА ДОБРЕ ВІДОМИЙ ЗНАК В УКРАЇНІ PDF
Григорій Костянтинович Дорожко, Олена Олексіївна Клевкіна 238-241
СТРУКТУРА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ PDF
Валерій Миколайович Ковальов 242-244
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ PDF
Валерія Юріївна Фролова 245-248
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ PDF
Михайло Романович Костецький 249-252
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВТОРИННИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЦЕМЕНТНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Андрій Григорович Семенов 253-256
РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ РИНКІВ PDF
Ірина Олександрівна Іванова 256-259
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Роман Алексеевич Толпежников 260-263
КОНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ ВIДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОБЛЕМНОГО РЕГIОНУ PDF
Георгій Георгійович Бiлак 263-265
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PDF
Тетяна Володимирівна Проценко 266-269
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МОНЕТАРНИХ ВАЖЕЛІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
Євгенія Олександрівна Медведкіна 270-274
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФЕРУ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛИЗМА PDF (Русский)
Тарас Сергеевич Медведкин 274-277
ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ЦІНОУТВОРЮЮЧОГО ФАКТОРУ PDF
Світлана Олександрівна Шелест 278-281
ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ PDF
Віктор Іванович Виноградчий 282-286
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Антонина Владимировна Алистаева 286-290
КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Олександрівна Плаксюк 291-294
IPO УКРАЇСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДОВИХ БІРЖАХ PDF
Наталя Євгеніївна Вітка 295-298
МЕТОД ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ PDF (Русский)
Владимир Николаевич Андриенко 298-303
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ PDF (Русский)
Татьяна Владимировна Белопольская 304-308
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Елена Александровна Плахотник 309-311
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ PDF (Русский)
Василь Альбертович Воротинцев 312-314
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Олег Владимирович Кленин 315-318
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗМІН НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Вікторія Василівна Гончар 319-322
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ PDF
Лариса Геворгівна Саркісян 322-326
НАШІ АВТОРИ PDF
Наші автори 327-330