Том 2, № 1 (2013)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF
Титульна сторінка Титульна сторінка 1
Титульна сторінка PDF
Титульна сторінка Титульна сторінка 2
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ PDF
Редакційна колегія Editorial Board 3
ЗМІСТ PDF
ЗМІСТ ЗМІСТ 4-6
CONTENT PDF
CONTENT CONTENT 7-9
СОДЕРЖАНИЕ PDF
СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 10-12
ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО РЫНКОВ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ PDF
Юрий Владимирович Макогон, Илья Васильевич Хаджинов, Валерия Валерьевна Подунай, Дарья Александровна Гайдей, Анна Александровна Орехова 13-23
НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ PDF
Александр Иванович Момот, Елена Сергеевна Мартынюк 24-28
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД PDF
Володимир Олександрович Жаворонков 28-32
ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РІВНЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ PDF
Лідія Анатоліївна Горошкова 37-43
МОДИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ЯК ОБ`ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ PDF
Валерій Євгенович Воротін 43-48
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Марина Андріївна Ажажа 49-52
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» PDF
Ольга Аліївна Акчуріна 53-56
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ PDF
Олександр Юрійович Бугрім 57-59
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛОГІСТИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Алла Валеріївна Бакута 60-65
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ В УКРАИНЕ PDF
Елена Анатольевна Воробьёва 65-68
ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Інна Іванівна Безверха 69-72
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Анжела Миколаївна Вакуліч 72-76
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Оксана Вікторівна Гамова, Олена Степанівна Донець 76-81
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Петро Адольфович Гончарук 82-85
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ігор Олегович Казачков 86-89
СУЧАСНІ КАНАЛИ ТА СПОСОБИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Анна Андріївна Комеліна 90-94
СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Георгіївна Лелі 95-98
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Єлизавета Миколаївна Плаксіна 99-102
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Тетяна Олександрівна Пожуєва 103-106
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Родіон Вікторович Севастьянов 107-110
БАНКРУТСТВО ЯК РАДИКАЛЬНИЙ ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергій Владиславович Телін 111-113
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛІНГУ PDF
Єлизавета Юріївна Ткаченко 114-118
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Ганна Сергіївна Єрьоменко 118-121
КРИЗА: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Юлія Вікторівна Калюжна 122-126
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА УПРАВЛІННЯ PDF
Ірина Василівна Ходикіна 127-130
ПОСЕРЕДНИЦТВО НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Алла Михайлівна Ткаченко, Катерина Андріївна Шматко 130-132
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЕНТРОПІЙНОГО ПІДХОДУ PDF
Юрій Іванович Паршин 133-138
ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Карина Юріївна Шерстюкова 138-142
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталя Євгеніївна Вітка 143-147
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Лариса Анатоліївна Сиволап 147-150
ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
Анастасія Петрівна Лазарева 151-154
ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Катерина Юріївна Ягельська 155-158
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ І ОЦІНКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анатолій Анатолійович Турило 159-162
ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ PDF
Артем Викторович Мусиенко 163-167
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ PDF
Иосиф Масурашвили, Нино Дгебуадзе, Нино Джалиашвили 167-171
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ, ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Вікторія Євгенівна Проскуркіна 172-177
ВДОСКОНАЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У СФЕРІ ОСВІТИ PDF
Ольга Вікторівна Стешина 177-181
ФАКТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: ПАРАМЕТРЫ И ДИНАМИКА PDF
Елена Михайловна Азарян, Татьяна Олеговна Загорная 182-186
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Анатоліївна Брижань, Галина Антонівна Жучкова 187-192
МИТНІ ПЛАТЕЖІ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА НИХ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ PDF
Тетяна Валеріївна Шталь, Марина Анатоліївна Відівенко, Катерина Євгеніївна Кравченко 192-196
IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON LITHUANIA‘S ECONOMY: REGIONAL DIMENSION PDF
Irena Pekarskiene 196-200
ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ЗДОБУТКІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитро Анатолійович Горовий 201-207
СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛІВ: ЕЛЕМЕНТИ, ДІАГНОСТИКА, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ PDF
Юлія Борисівна Доброскок 208-212
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА PDF
Руслан Евгеньевич Эннан 213- 218
РОЛЬ І МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олена Валеріївна Коваленко, Маргарита Олександрівна Зайцева 218-221
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Михайлівна Зборовська, Олег Данилович Годес 222-225
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ В МЕТАЛУРГІЙНИЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Олександрівна Камневва 225-228
СТРАТЕГІЧНА КАРТА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
Антон Якович Берсуцький, Оксана Олексіївна Каменська 229-234
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Наталя Валеріївна Коваленко, Олексій Іванович Лисаченко, Ірина Леонідівна Чабаненко 235-238
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Олександра Анатоліївна Коновал 239-242
МАТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Наталія Валентинівна Костенко 243-248
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ PDF
Людмила Олексіївна Цибульська 248-252
ВНЕШНЕТОРГОРГОВЫЕ СВЯЗИ СТРАН-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ PDF
Николай Васильевич Лукьянович 253-255
ІНСТИТУТ БАНКРУТСТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Вікторія Валеріївна Воротіна 256-259
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ PDF
Наталя Вікторівна Пархаєва, Богдана Валеріївна Колосова 259-263
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
В'ячеслав Степанович Волошин, Лариса Григорівна Капранова 264-269
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ PDF
Вікторія Василівна Гончар 269-274
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Олена Вікторівна Хаджинова 275-278
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА НА ПРИМЕРЕ ОАО «УГМК» PDF
Татьяна Георгиевна Толпежникова 279-282
МОТИВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ PDF
Інна Олександрівна Лепьохіна 283-286
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕФІНІЦІЙ «СТРАХОВИЙ РИНОК» ТА «СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» PDF
Сергій Іванович Білоус 286-290
АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Світлана Іванівна Богуславська 291-294
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Ярослава Олександрівна Заріцька 294-298
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ І СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Людмила Михайлівна Бухаріна 298-302
КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ PDF
Віта Геннадіївна Ковтун 302-305
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ PDF
Сергій Володимирович Іванюта 306-309
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Оксана Володимирівна Коваленко 310-313
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНФРАСТРУКТУРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ PDF
Тетяна Миколаївна Кришталь 314-317
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ PDF
Олексій Іванович Мигаленко 318-322
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Владислав Миколайович Миленький 322-326
МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ PDF
Олена Юріївна Голобородько 326-330
ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА УКРАИНЫ PDF
Дарья Александровна Лебидь 331-335
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Наталя Григорівна Голіонко 335-339
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ ЄС ТА ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Тетяна Вікторівна Липова 339-343
НАШІ АВТОРИ PDF
НАШІ АВТОРИ 344-347
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ХОЛДИНГІВ PDF
Валерія Михайлівна Колосок, Катерина Дроботіна 310-314