ЗАПРОШУЄМО ДО ЮВІЛЕЙНОГО ВИПУСКУ №50

2020-04-21

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року №1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ЮВІЛЕЙНОГО ВИПУСКУ №50

збірника наукових праць

«Проблеми сучасної психології»

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Адреса сайту збірника: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246

До ювілейного випуску №50 приймаються статті, підготовлені лише англійською мовою (автором подається 2 файли статті: англійською та українською мовами).

 

Кількість статей у ювілейному випуску – обмежена (10-20 статей).

 

До статей, що подаються до збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»,  існують затверджені вимоги щодо оформлення. Прохання чітко їх дотримуватись.

Статті авторів, підготовлені згідно вимог, проходять подвійне сліпе рецензування.

Статті авторів, які не відповідають вимог видання, відхиляються та надсилаються на доопрацювання автору.

Якщо у рецензентів виникають зауваження, то автором вносяться виправлення.

Лише після двох позитивних «сліпих» рецензій стаття приймається до друку. Після здійснюється оплата публікації.

Усі статті  збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»  з 2018 року отримують ідентифікатор DOI та реєструються в системі CrossRef.

До випуску №50 статті приймаються до 01.06.2020р. та проходять подвійне «сліпе» рецензування.

Розсилку випуску №50 заплановано на жовтень, 4 квартал 2020 року.

 

 

Структура статті:

Стаття обов’язково повинна містити такі компоненти (вирівнювання по центру):

 • Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюється мета).
 • Завдання статті
 • Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
 • Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
 • Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Обсяг основного тексту статті повинен становити від 0,5 др. арк./від 12 стор. чистого тексту (без анотацій, таблиць, діаграм, рисунків та літератури). Максимальна кількість сторінок = 25 сторінок.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля: нижнє, верхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см. 

Редактор: МS Word. 

Гарнітура: TimesNewRoman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів.

 

 

Стаття оформлюється за такою структурою:

По лівому краю:

 • Шифр УДК;
 • Назва статті (англ. мовою);
 • Назва статті (укр. або рос. мовою);
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (англ. мовою);
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада (англ. мовою);
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (укр. або рос. мовою);
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID, Researcher ID (укр. мовою);
 • Місце роботи, поштова адреса установи (англ. мовою);
 • Місце роботи, поштова адреса установи (укр. мовою);
 • Авторський внесок: Іваненко А.П. – 50%, Гречко І.М. – 50%
 • Анотація англійською мовою (1800 знаків без пробілів (240-260 слів);
 • Ключові слова англійською мовою (5-10 слів/словосполучень).

Текст статті (по ширині)

Література (вирівнювання по центру, бажано сучасні джерела, англомовні та із журналів, що включено у бази Web of Sciense, Scopus)

References (вирівнювання по центру),

(а сама транслітерація оформлюється за міжнар.бібліогр.стандартом АРА, див.зразки оформлення в іншому файлі)

 • Прізвище, ім’я автора/авторів. НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Анотація українською мовою (1800 знаків без пробілів (240-260 слів);
 • Ключові слова українською мовою;
 • Прізвище, ім’я автора/авторів. НАЗВА СТАТТІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ;
 • Анотація російською мовою (1800 знаків без пробілів (240-260 слів);
 • Ключові слова російською мовою.

 

 

Приклад оформлення

УДК 159.923

 

Назва статті англ..мовою Problems of modern psychology

Назва статті укр..мовою Проблеми сучасної психології

 

Ivanenko Ivanna

Ph.D. in Psychology, Assistant Professor

 

Іваненко Іванна

кандидат психологічних наук, доцент

E-mail: ivanenko75@ukr.net

orcid.org/0000-0007-9454-3281

Researcher ID: F-9093-2018

 

Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiіenko University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine.

61, Ohiienka street, Kamianets-Podilskyi, Khmelnytskyi region, 32300

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

вул. Огієнка 61, Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300

 

Авторський внесок: Іваненко А.П. – 50%, Гречко І.М. – 50%

 

ABSTRACT (англійською1800 знаків без пробілів (230-250 слів), структурована)

Key words:  (англійською 5-8 слів)

 

Текст статті:

Вступ

Мета статті

Завдання статті

Методи та методики дослідження

Результати та дискусії

Висновки

 

Література

(вирівнювання по центру, бажано сучасні джерела, англомовні та із журналів, що включено у бази Web of Sciense, Scopus)

Зразок оформлення за ДСТУ 8302:2015 приклад додається (в окремому файлі)

 

References

(оформлюється згідно стандарту APA

(Приклади в окремому файлі «АРА Транслітерація»))

Транслітераційний список використаної літератури, приклад додається

Прізвище, ім’я автора (авторів). НАЗВА СТАТТІ.  українською мовою

АНОТАЦІЯ українською (структурована)

Ключові слова:

Прізвище, ім’я автора (авторів). НАЗВА СТАТТІ.  російською мовою

АННОТАЦИЯ російською (структурована)

Ключевые слова:

ОБОВ’ЯЗКОВО НАЯВНІСТЬ У СТРУКТУРІ АНОТАЦІЙ (виділити жирним в анотаціях англійською, українською, російською мовами): мета The aim of the article;

методи methods;

результати дослідження The results of the research;

Висновок Conclusion:

Ключові слова: Key words:  

 

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Максименко, 2015); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Максименко, 2015: 234).

Речення анотацій трьома мовами подаються у формі висновків структуровано: Проаналізовано … .  Мета … Для визначення .. було використано комплекс … методи … В експерименті взяли участь 244 учні … Досліджено … . З’ясовано … Встановлено … Показано … Доведено … Висновок … та ін.

Допускається не більше двох-трьох співавторів. Зазначити авторський внесок кожного із співавторів (якщо більше, ніж 1 автор у статті) – 1) авторський внесок: Коваленко О.В. – 50%, Мартинюк О.С. – 50%; або 2) авторський внесок: Григорчук І.П. – 40%, Коваль З.С. – 30%, Пасічник М.М. – 30%.

Приймаються статті українською, англійською, російською, польською, німецькою або чеською мовами (не комп’ютерний переклад).

Якщо автор подає статтю іноземною мовою, то паралельно подається стаття українською мовою.

 

ОБОВ’ЯЗКОВО НАЯВНІСТЬ У СТАТТІ:

1)Представленість у статті результатів аналізу сучасних досліджень, опублікованих у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць психологічного профілю

 

2)Представленість у статті результатів аналізу сучасних досліджень, опублікованих у зарубіжних наукових журналах і збірниках наукових праць психологічного профілю, які входять у бази Web of Sciense, Scopus

 

3)Наявність у статті результатів аналізу вітчизняних класичних і сучасних досліджень, опублікованих у психологічних монографічних та дисертаційних виданнях

 

4)Представленість у статті результатів власного вагомого емпіричного дослідження

 

5)Відповідність висновків меті та завданням дослідження, їх обґрунтованість і переконливість

 

 1. 1.     Автори без наукового ступеня подають ОБОВ’ЯЗКОВО рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук). Але перед цим ознайомити своїх наукових керівників із вимогами до видання!
 2. Електронна адреса, на яку надсилати тези і статті: kpnu_lab_ps@ukr.net
 3. Вартість публікації складає 70 грн за 1 сторінку та + сума-еквівалент 1$ у гривнях за присвоєння Вашій статті DOI.

 

 1. Обов’язково подати відомості про автора (українською і англійською мовами) в кінці статті:

Іванчук Віктор Петрович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

Ivanchuk Viktor Petrovych, Candidate of Psychological Science, Assistant Professor of the Department of General and Practical Psychology, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiіenko National University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine.

 

Для отримання примірника збірника автором статті:

Прізвище, ім’я, по батькові, місто, діючий моб. телефон, електронна адреса для зв’язку; номер відділення НОВОЇ ПОШТИ та її адреси, на яку відправлятиметься Ваш примірник збірника. За доставку збірника оплачує отримувач (автор).

ЗРАЗОК: Іваненко Іванна Петрівна, м. Київ, 098 355 88 32, Нова пошта №34 (вул. Кулика, 22). E-mail: ivanenko75@ukr.net

 

 

 

Література оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016)

Книги:

Корольчук М.С. Крайнюк В.М. Теорія і практика професійно-психологічного відбору. Київ: Ніка-Центр, 2012. 532 с.

Матеріали конференції:

Максименко С. Д. Психічний розвиток і навчання: підходи до проблеми. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Тези VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2015 р.) / Відп. ред. С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : ФОП Дегтяр А.Ю., 2015.С. 276.

Дисертація:

Волченко О.М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2011. – 264 с.

Автореферат дисертації:

Фуцан І.О. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах мед. навчальних закладів) : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2014. 50 с.