DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-33.%p

Психологічні особливості створення та функціонування освітніх округів

А.В. Вознюк

Анотація


У статті проаналізовано основні підходи до
створення освітніх округів. Визначено освітній округ як добровільне
об’єднання організацій (незалежно від їх підпорядкування, типу і форм
власності) на певній території, яке виступає дієвим механізмом забезпе-
чення максимально повних освітніх послуг для формування конкурен-
тоспроможної особистості, мобільної на ринку та спроможної навчатися
впродовж життя. Обґрунтовано стратегічну мету діяльності освітнього
округу, яка має складатися з двох основних напрямів, перший із яких
передбачає здійснення організації для надання якісних освітніх по-
слуг, враховуючи всі потенційні ресурси, а другий – створення умов
для розширення професійних можливостей та особистісно-професійно-
го зростання педагогічних працівників. Розкрито основні завдання та
напрями діяльності освітнього округу. Виокремлено низку психолого-
управлінських проблем щодо створення та функціонування освітнього
округу, які об’єднано у три блоки: блок проблем, стосується управління
освітнім округом в цілому; блок проблем, відображає специфіку управ-
ління педагогічними працівниками в освітньому окрузі; блок проблем,
пов’язаний із якісною організацією навчально-виховного процесу в
освітньому окрузі. Охарактеризовано особливості управлінської ді-
яльності керівника опорної школи щодо створення та функціонування
освітнього округу. Визначено, що даний напрям управлінської діяль-
ності керівника опорної школи включає в себе такі складові: стратегіч-
но-моделюючу; організаційно-координаційну; аналітико-коригуваль-
ну; інформаційну. Визначено зміст і проаналізовано основні завдання
складових управлінської діяльності керівника опорної школи щодо
створення та функціонування освітнього округу.


Ключові слова


освітній округ; стратегічна мета діяльності освітнього округу; завдань діяльності освітнього округу; психолого-управлінські проблеми створення й функціонування освітнього округу; управлінська діяльність керівника опорної школи; стратегічно-моделююча складова; організаційно-координаційна складова; ан

Повний текст:

PDF

Посилання


Бура А. П. Організація роботи школи як опорного закладу освітнього округу / А. П. Бура // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах : зб. наукових праць / за ред. А. І. Анцибора; Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – С. 40–45.

Григор’єва О. В. Структурно-функціональна модель освітнього округу / О. В. Григор’єва // Народна освіта : Електронне наукове фахове видання. – Вип. № 2(20), 2013.

Громовий В. «Округізація» всієї шкільної освіти: нове дихання після парламентських слухань? : [Електронний ресурс] / В. Громовий. – Режим доступу : http://education-ua.org/ru/articles/133-okrugizatsiya-vsieji-shkilnoji-osviti-novedikhannya-pislya-parlamentskikh-slukhan. – Назва з екрану.

Джалілова В. Освітній округ як інноваційна модель управління освітою : [Електронний ресурс] / В. Джалілова. – Режим доступу:http://ru.osvita.ua/school/manage. – Назва з екрану.

Косигіна О. В. Критерії оцінювання ефективності функціонування освітніх округів : [Електронний ресурс] / О. В. Косигіна. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/14262/1. – Назва з екрану.

Криволапчук Н. В. Освітній округ – реальний шлях для отримання якісної освіти / Н. В. Криволапчук // Завучу, усе для роботи. – 2011. – № 17– 18(65–66). – С. 34–36.

Кульпін П. Освітні округи як чинник модернізації управління освітою / П. Кульпін // Підручник для директора. – 2008. – № 5. – С. 49–53.

Курець В. С. Освітні шкільні округи – майже не єдине вирішення проблеми малокомплектних закладів шкільної освіти в регіонах України / В. С. Курець // матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Інвестиційні проекти епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес», (Дніпропетровськ, 5–6 березня 2009 р.). – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 90–93.

Мелешко В. Функціонування освітнього округу як механізм оновлення шкільної мережі у сільській місцевості / В. Мелешко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – Вип. 43(2). – С. 50–56.

Мельник Н. А. Освітній округ: основні завдання та функції / Н. А. Мельник // Народна освіта : Електронне наукове фахове видання. – Вип. № 3(18), 2012.

Новікова В. В. Освітній округ «Гармонія»: реалії, проблеми та перспективи / В. В. Новікова // Завучу, усе для роботи. – 2013. – № 3–4 (99–100). – С. 2–6.

Осадчий І. Г. Освітній округ: теоретико-технологічні засади ефективного управління / І. Г.Осадчий // Народна освіта : Електронне наукове фахове видання. – Вип. № 3(18), 2012.

Положення про освітній округ. Постанова Кабінету міністрів України від 27.08.2010р. № 777 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-%D0%BF. – Назва з екрану.

Римар Л. Я. Освітні округи: надбання, проблеми, перспективи / Л. Я. Римар // Освітні округи як чинники модернізації регіональної системи освіти. – Черкаси: видавництво ЧОІ-ПОПП, 2012. – С. 43–49.

Шарапа І. Д. Управління розвитком освітніх округів в контексті підвищення якості регіональної системи освіти / І. Д. Шарапа // Освітні округи як чинники модернізації регіональної системи освіти. – Черкаси : видавництво ЧОІПОПП, 2012. – С. 3–8.

Юрчук Л. М. Механізм утворення освітніх округів / Л.М. Юрчук : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10ylmuoo.pdf. – Назва з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.