DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-32.%p

Порівняльне дослідження переважаючих ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічних спеціальностей та студентів гуманітарного ВНЗ

Ю.В. Вербова

Анотація


Стаття присвячена аналізу результатів порівняльного дослідження ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічних спеціальностей та студентів гуманітарного ВНЗ. Автором означено актуальні напрямки дослідження ціннісно-смислової сфери молодої особистості у зв’язку з її професіоналізацією. На основі аналізу актуального стану розробленості проблеми визначено актуальність вивчення ціннісно-смислових орієнтацій студентства. У рамках теоретичного дослідження проблеми проаналізовано основні актуальні підходи до вивчення феномена ціннісно-смислової сфери особистості та професійного самовизначення молоді. Описано актуальні дослідження ціннісних орієнтацій студентів коледжів, їх життєвих пріоритетів, що виступають основною для даного порівняльного дослідження. Автором проаналізовано особливості осмисленості життя, порівняні показники його вираженості у студентів коледжів технічних спеціальностей та студентів гуманітарного ВНЗ. Описано особливості ієрархії ціннісних орієнтацій студентів коледжу та університету. При цьому порівняно показники найбільш і найменш виражених цінностей студентів різних досліджуваних підгруп та здійснено інтерпретацію впливу таких цінностей на ставлення до професійної діяльності й обраної професії. Встановлено загальні для юнацького віку ціннісні пріоритети у житті і професійному самовизначенні. Автором здійснено аналіз вираження переважаючих ціннісно-смислових орієнтацій молоді відносно до їх професійного навчання та самореалізації у спеціальній діяльності. На основі узагальнення результатів теоретичного аналізу проблеми та емпіричного вивчення особливостей ціннісно-смислових орієнтацій студентів сформульовано висновки та визначено перспективи подальших досліджень.

Ключові слова


цінності; ціннісно-смислові орієнтації; ціннісно-смислова сфера; ієрархія цінностей; студенти коледжів технічних спеціальностей; студенти гуманітарного ВНЗ; осмисленість життя; професійне навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бранецька М.С. Оновлення змісту предметів гуманітарного

циклу на основі вивчення ціннісних орієнтацій студентів по-

літехнічних коледжів / М.С. Бранецька // Науковий вісник

Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. – Вип. 1.30. – Миколаїв, 2010. – С.166–172.

Гоголь Н.В. Взаимосвязь ценностей и изменений личностных

качеств студентов колледжа / Н.В. Гоголь // Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. –

– Т.17. – № 1. – С.79–83.

Картель Т.М. Професійне становлення інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу автореф. дис... канд. психол. наук: 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / Т.М. Картель. – Одеса,

– 26 с.

Набиулина Н.Г. Диагностика ценностных ориентаций студентов средних специальных учебных заведений / Н.Г. Набиулина. – Уфа, 2003. – 60 с.

Недайвозов В.Н. Профессиональное самоопределение в моделях жизненного проектирования студентов технических

колледжей: автореф. дис... канд. социол. наук: 22.00.04. «Социальная структура, социальные институты и процессы» /

В.Н. Недайвозов. – Новочеркасск, 2005. – 23 с.

Радчук Г.К. Психологічні засади професійного аксіогенезу особистості / Г.К. Радчук // Психологія особистості. –

– №1. – С. 138–150.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.