DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-32.%p

Особливості детермінант конкурентоспроможності в кризові періоди професійного становлення особистості

В.Ю. Жовнер

Анотація


У статті здійснено аналіз детермінант, які зумовлюють суттєві зміни суб’єкта діяльності та впливають на структурні компоненти особистості фахівця і, в цілому, на інтегральний простір конкурентоспроможності особистості. Зазначено, що нормативні кризи у професіогенезі мають свої особливості, що зумовлено своєрідністю вікових періодів, стадіями професійного розвитку. Водночас ненормативні кризи зумовлені важкими обставинами життєдіяльності, які супроводжуються відповідними особливостями проявів інтегрального простору конкурентоспроможності в структурних компонентах особистості. Встановлено, що суттєвий вплив на виникнення криз особистості на перших стадіях професійного розвитку мають об’єктивні чинники, а починаючи, зі стадії адаптаційного входження в професію, і в подальшому на стадіях первинної й вторинної професіоналізації і, особливо, стадії майстерності все більшу роль відіграють суб’єктивні чинники. Зроблено висновок, що психологічні особливості детермінант і проявів інтегрального простору конкурентоспроможності в кризові періоди професійного розвитку зумовлені, в першу чергу, соціально-професійною спрямованістю і особистісною активністю фахівця, соціально-економічними умовами життєдіяльності, віковими психофізіологічними змінами, якісним позитивним та професійним розвитком, що викликає перебудову мотиваційної, когнітивної, професійної, поведінкової сфер в структурі особистості і у сукупності позитивно впливає на конкурентоспроможність фахівця і сприяє конструктивному виходу з криз професійного становлення особистості

Ключові слова


особливості; детермінанти; конкурентоспроможність; кризові періоди; професійне становлення; особистість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зеер Э. Ф. Кризисы профессионального становления личности / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Психологический журнал. – 1997. – Т.18. – №6. – С. 35–44.

Карамушка Л. М. Мотивація підприємницької діяльності /

Л. М. Карамушка, Н. Ю. Худякова. – Київ-Львів: «Сполом»,

– 206 с.

Карамушка Л. М. Технологія формування конкурентоздатної команди / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Технології роботи організаційних психологів : [навч. посіб. для студентів

вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти] /

за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : ІНКОС, 2005. – С. 85–

Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності: [підручник]. –

-тє вид.] / М. С. Корольчук. – К. : Ельга, Ніка-Центр,

– 400 с.

Максименко С. Д. Експериментальна психологія: [підручник] / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко. – К. : Центр учбової

літератури, 2008. – 360 с.

Пряжников Н. С. Психология труда и человеческого достоинства / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2010. – 713 с.

Сыманюк Э. Э. Психологические барьеры профессионального развития личности. Практико-ориентировананя монография / Э.Э. Сыманюк; под ред. Э. Ф. Зеера. – М. : Московский

психолого-социальный институт, 2005. – 252 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.