DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-32.%p

Навчально-професійна настанова в структурі професійної свідомості майбутніх фахівців

Н.Ф. Шевченко, Т.Л. Кожушкіна

Анотація


У статті висвітлено результати емпіричного дослідження навчально-професійної настанови як компонента структури професійної свідомості майбутніх фахівців. Розглянуто різні підходи до дослідження професійної настанови. Визначено специфіку та структурну організацію навчально-професійної настанови студентів. Обґрунтовано місце навчально-професійної настанови в структурі професійної свідомості: навчально-професійна настанова проявляється в особистісному змісті. Будучи видом смислової настанови, вона актуалізується мотивом професійної діяльності і є формою вираження особистісного смислу у вигляді налаштованості, готовності до професійної діяльності в цілому. Розглянуто будову навчально-професійної настанови, яку утворюють такі складові, як когнітивно-професійна, емоційна, суб’єктна, когнітивно-особистісна. Подано визначення навчально-професійної настанови як різнорівневого мотиваційно-смислового утворення, що виявляється як готовність особистості сприймати умови діяльності й діяти в них відповідним чином; це утворення пронизує всі аспекти професійної діяльності від професійної свідомості та самосвідомості до дії або вчинку. Наведено результати емпіричного вивчення навчально-професійної студентів коледжів. Виявлено, що психологічні особливості змісту навчально-професійної настанови частково визначаються профілем навчання (гуманітарним, технічним), а частково є загальними. В когнітивно-професійній складовій було зафіксовано відмінності в структурі професійного цілепокладання; в емоційній складовій – в уявленні про професію; в когнітивно-особистісній – у самооцінці студентами власних негативних якостей; в суб’єктивній складовій встановлені відмінності стосуються об’єктно- суб’єктивного фактора (брак часу, нецікавий навчальний процес, нерозуміння навчального матеріалу).

Ключові слова


професійна настанова; навчально-професійна настанова; професійна свідомість; смислоутворювальний мотив; особистісний смисл.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акопов Г.В. Диагностика профессионального сознания

(учебно-профессиональные установки). Методическая разработка диагностической анкеты профессионального сознания студентов / Г.В. Акопов // Психология в вузе :

Ежеквартальный научно-методический журнал. – 12 /

– N4 . – С.3–38.

Асмолов А. Г. По ту сторону сознания; методологические

проблемы неклассической психологии / А. Г. Асмолов. –

М. : Смысл, 2002, – 480 с.

Кондаков И.М. Диагностика профессиональных установок

подростков / И.М.Кондаков // Вопросы психологии. – №2. –

– С. 122–130.

Курицина М. О. Особливості взаємозв’язку професійних

настанов та особистісної тривожності старшокласника /

М. О. Курицина // Проблеми сучасної психології. – 2015. –

Вип. 28. – С. 269–283.

Левитан К.М. Профессиональное развитие личности педагога в послевузовский период: Дис. доктора пед. наук :

00.01 / Константин Михайлович Левитан ; Уральская

государственная юридическая академия. – Екатеринбург,

– 393 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Знание, 1996. – 308 с.

Парфенова Е.В. Формирование и развитие профессиональных

установок как компонента профессиональной направленности будущего специалиста : автореф. дис… канд. психол.

наук : 19.00.07 / Елена Владимировна Парфенова. – М.,

– 21 с.

Пудовкина Н.В. Социальные и педагогические предпосылки

формирования целостной социально-профессиональной

установки будущих специалистов сельского хозяйства /

Н.В. Пудовкина // Известия Самарского научного центра

РАН, 2011. – №2-3. – С.569–575.

Шевченко Н. Ф. Професійна свідомість практичного психолога: структура та специфіка функціонування / Н. Ф. Шевченко // Психологія і суспільство : [теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал] / [гол. ред. А. В. Фурман], 2009. – №4. – С. 167–180.

Шевченко О. Ю. Учебно-профессиональная установка в

структуре профессионального сознания студентов вузов :

дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Шевченко Оксана

Юрьевна ; Самарский гос. пед. ун-т. – Самара, 2004. – 225 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.