DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2015-30.%p

Порівняльний аналіз особливостей якості сімейного життя в традиційних і дистантних сім’ях

Г.С. Венгер

Анотація


Здійснено порівняльний аналіз особливостей якості сімейного життя в традиційних та дистантних сім’ях виявив наступні тенденції. Досліджено два інститути сім’ї: традиційний та дистантний. Показано експериментальні методики, завдяки яким досліджуються особливості якості сімейного життя в традиційних та дистантних сім’ях. Констатовано, що сімейна адаптація як сімейна згуртованість характеризується гендерною неспецифічністю. Зазначено, що дистантна сім’я може вважатися потенційно дезадаптованою, адже її структурно-кількісний склад є змінним у часовій перспективі це і несе певні ризики. Встановлено, що рівень задоволеності шлюбом не залежить від типу сім’ї і свідчить про неблагополуччя досліджених родин. Встановлено, що у дистантних сім’ях більш розповсюдженою є патріархальна модель: чоловік-добувач, жінка – домогосподарка. Ця модель представляє нормативні умови жіночої субординації, характерні для традиційної гендерної культури. Відповідно тривале проживання членів сімей на відстані одне від одного формує у чоловіків тверду установку на те, що їхні подружжя повинні виконувати традиційно приписувану їм роль «домашньої господарки», «матері». Встановлено, що у традиційних сім’ях жінка намагається брати на себе лідерські функції у формуванні ієрархії стосунків, встановленні меж у поведінці та обирає засоби заохочення і покарання. Зроблено висновок, що у випадку сімей, члени якої перебувають із різних причин на відстані один від одного, відбувається порушення передусім міжособистісного компонента функціонування сімейної системи і більшої трансформації зазнають саме ролі, пов’язані з взаємодією. Зазначено, що потреби економічного характеру є більш актуальними для членів тимчасово неповних родин, тому роль заробітника займає в таких сім’ях більш високу ієрархічну позицію, ніж у традиційних сім’ях.

Ключові слова


дистантна сім’я; тимчасово неповна родина; рівень задоволеності шлюбом; традиційна сім’я; гендерна нерівність; сімейна адаптація; рольові стосунки; гендерна культура; сімейні ролі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеев В. С. Психологические и социальные функции по лоролевых стереотипов [Текст] / В. С. Агеев // Вопросы психологии. – №2. – 1987. – С 34–40.

Алешина Ю. Е. Половая дифференциация как комплексный

показатель межличностных отношений супругов [Текст] /

Ю. Е. Алешина, И. Ю. Борисов // Вестн. Москов. гос. ун-та.

Сер. 14. Психология. – 1989. – №2. – С. 44–56.

Боярин Л.В. Психологічні особливості соціально дезадоптованої поведінки підлітків із дистантних сімей та її корекція:

автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Л.В. Боярин;

Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 20 с.

Боярин Л.В. Некоторые аспекты феномена дистантной семьи и причин ее возникновения. – №8. – 2014: Електронний

ресурс. – Режим доступу: http//jurnal.org/articles/2014/

psih44.html

Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота із дистантними сім’ями [Текст] / І. М. Трубавіна // Науковий вісник Чернівецького університету . – Вип. 225. Педагогіка та психологія. – 2005. – С. 89–93.

Узун С. В. Сімейна структура населення України та гендерні

відносини у родині [Текст] / С. В. Узун // Вісн. Львів. нац.

ун-ту ім. І. Франка. – Л., 2010. – Вип. 4. – С. 233–245.

Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений: курс лекций / Л.Б. Шнейдер. – М. : Апрель – Пресс, Изд-во ЭКСМО –

Пресс, 2000. – 512 с.

Шнейдер Л.Б. Семья оглядываясь вперёд / Л.Б. Шнейдер. –

СПб. : Питер, 2013. – 368 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)

Шорина Н. М. Ценностные и ролевые установки в семьях моряков [Текст] / Н. М. Шорина С. В. Ромахина // Вестн. Мор.

гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. – Владивосток,

– Вып. 29. – С. 127–133.

Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи /

Э. Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис. – СПб. : Питер, 2001. –

с.

Эйдемиллер Э.Г. Семейны й диагноз и семейная психотерапия. Изд. 3-е / Э.Г. Эйдемиллер. – СПб. : Речь, 2007. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.