DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2015-29.%p

Формування усно-мовленнєвої комунікативної компетенції у студентів технічних ВНЗ

І.А. Горобець

Анотація


У статті розглянуто активні методи навчання іноземних мов, що сприяють формуванню комунікативної компетенції студентів немовних ВНЗ. Проаналізовано особливості організації комунікативно спрямованого навчання та його вплив на пізнавальну мотивацію студентів. У статті пропонується формування усно-мовленнєвої комунікативної компетенції в навчанні студентів технічних спеціальностей для збільшення можливостей активації їхніх творчих здібностей. Проаналізовано теоретичний аналіз активних методів навчання іноземної мови, які підвищують навчальну мотивацію студентів технічного ВНЗ, а також сприяють професійному й особистісному зростанню студентів. Досліджено, що сучасний фахівець отримує нову фахову інформацію через іноземні джерела. Вивчення іноземних мов сприяє реалізації таких напрямків професійної діяльності, як ознайомлення з новими технологіями, науковими гіпотезами і тенденціями, видатними інноваціями в галузі техніки; встановлення контактів з іноземними фірмами, підприємствами, навчальними закладами; підвищення рівня професійної компетенції фахівців. Володіння іноземною мовою вже є не ознакою престижу, а потребою сучасного фахівця. У статті доведено, що вивчення іноземної мови студентами-спеціалістами в технічному ВНЗ спрямоване на оволодіння технічною іноземною мовою. Цей факт передбачає вміння викладачів іноземної мови поєднати вміння та навички студентів із загальної іноземної мови та їх професійними знаннями в тій чи іншій галузі науки та техніки. У статті зроблено аналіз попередніх досліджень з проблеми феномена усно-мовленнєвої комунікативної компетенції у студентів технічних спеціальностей. Проаналізовано, що читання професійно-орієнтованих текстів вимагає і від студента, і від викладача сформованості нових навичок та більш високого рівня розвитку вмінь читати і розуміти прочитане.


Ключові слова


активні методи навчання; комунікативна компетенція; комунікативна взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабанова Г.В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ / Г.В. Барабанова. – Київ : ІНКОС, 2005. – 315 с.

Благодарна Т.П. Розвиток навичок роботи з професійно-орієнтованими текстами на початковому етапі вивчення іноземної мови / Т.П. Благодарна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні

зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник

наукових праць; Харківський національний університет ім.

В.Н. Каразіна. Вип. 12. – X., 2008. – С. 65–70.

Бородіна Г.І. Ігри як один з факторів формування усномовленнєвої комунікативної компетенції / Г.І. Бородіна,

A.M. Спєвак // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки.

Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових

праць; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Вип. 12. – X., 2008. – С. 78–84.

Бубнова Д.В. Вимоги до навчального посібника для навчання магістрантів технічних спеціальностей ділового писемного мовлення англійською мовою / Д.В. Бубнова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному

етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід.

Пошуки. Збірник наукових праць; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Вип. 12. – X., 2008. –

С. 85–90.

Калмыкова Е.И. Реализация взаимодействия лингвистической и коммуникативной компетенции / Е.И. Калмыкова //

Сб. науч. тр. МГЛУ. Вып. 431. – М., 1999. – С. 65–67.

Китайгородская Г.А. Некоторые обязательные характеристики интенсивного обучения иностранным языкам /

Г.А. Китайгородская // Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза.

Вып.133. – М.,1979. – С. 127–155.

Кобзар О.І. Рольова гра як засіб підвищення мотивації навчання іноземної мови / О.І. Кобзар, Н.О. Лєшньова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження.

Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. Харківський

національний університет ім. В.Н. Каразіна. Вип. 12. – X.,

– С. 151–156.

Коваль І.В. Психологічні ефекти спільної діяльності під час

вивчення німецької мови / І.В. Коваль // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред.

С.Д. Максименка. T.VI, вип. 8. – К., 2004. – С. 150–157.

Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови / Перекл. і адапт. Л.В. Биркун // Oxford

University Press, 1998. – 49 с.

Омоле О.И. Лингвокультурные компоненты современного

английского делового письма: автореф. дис. на соиск. учен.

степени доктора филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские

языки» / О.И. Омоле. – M., 2000. – 28 с.

Піротті Н.В. Типологія науково-дослідницьких завдань у викладанні іноземних мов / Н.В. Піротті // Викладання мов у

вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки.

Збірник наукових праць; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Вип. 12. – X., 2008. – С. 193–199.

Скляренко Н.К. Типологія вправ для навчання ділового

спілкування та сучасні вимоги до них / Н.К.Скляренко //

Навчання ділової англійської мови у Східній Європі : Міжнародна наукова конференція. – Д. : Вид-во ДУЕП, 2004. –

С. 23–25.

Щетинникові О.О. Ділова іноземна мова в технічному ВУЗІ

будівельного профілю: аспекти вивчення та специфіка викладання / О.О. Щетинникові, Г.В. Радченко, І.А. Шепелява // Навчання ділової англійської мови у Східній Європі :

II Міжнародна наукова конференція. – Д. : Вид-во ДУЕП,

– С. 194–195.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.