DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2015-29.%p

Комплексне дослідження психомоторних здібностей особистості

Н.В. Жиляк, Н.Є. Гоцуляк

Анотація


У статті розглядається проблема комплексного визначення психомоторних здібностей людини. Запропоновано систематизувати психомоторні здібності суб’єкта відповідно до рівнів побудови рухів, виділених М.О. Бернштейном. Апробовано систему тестів, що репрезентує психомоторні можливості студентів на різних рівнях побудови рухів: координаційні можливості психомоторики студентів щодо виконання смислових завдань дій, для яких провідним є рівень палеокінетичних регуляцій А; виконання смислових завдань дій, для яких провідним є рівень співдружніх рухів і стандартних штампів В; виконання смислових завдань дій, для яких провідним є рівень просторового поля С; виконання смислових завдань, для яких провідним є рівень предметних дій і смислових ланцюгів D; координаційні можливості студентів щодо виконання смислових завдань, для яких провідним є найвищий кортикальний рівень Е. Показано, що для вивчення закономірностей об’єктивації смислових завдань у рухах суб’єкта психомоторної активності доцільно застосовувати діяльнісний підхід. Запропоновано досліджувати багатомірність смислових завдань моторних дій із залученням системи понять, які розкривають різні аспекти образного відображення: образ-мета, концептуальна модель, оперативний образ. Доведено, що психомоторні здібності людини доцільно вивчати комплексно, на всіх рівнях побудови рухів. Встановлено, що програмування та керування психомоторними діями здійснюється ієрархією ланок центральної нервової системи відповідно до смислових завдань дій і наявної аферентації, а в ієрархії взаємодії рівнів центральної нервової системи, що забезпечують рівні побудови рухів, діє принцип динамічної субординації. Зроблено висновок, що в одного і того ж досліджуваного рівень розвитку умінь регуляції моторних дій на різних рівнях побудови різний.


Ключові слова


психомоторні здібності; рівні побудови рухів; психомоторні можливості студентів; комплексне дослідження; координація рухів; тести.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернштейн Н.А. О построении движений / Н.А. Бернштейн. – М. : Медиц., 1947. – 256 с.

Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.

Клименко В.В. Психомоторные способности юного спортсмена / В.В. Клименко. – К. : Здоровье, 1987. – 165 с.

Клименко В.В. Психофізіологічні механізми праксису людини: монографія / В.В. Клименко. – К. : Видавничий дім

«Слово», 2013. – 640 с.

Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального

здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература,

– 232 с.

Марищук В.Л. Методики психодиагностики в спорте /

В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко, Л.К. Серова. – М. : Просвещение, 1984. – 262 с.

Платонов К.К. Психологический практикум / К.К. Платонов. – М. : Высшая школа, 1980. – 165 с.

Практикум по общей и экспериментальной психологии:

учеб. пособие / В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.А. Ганзен и др.;

под общ. ред. А.А. Крылова. – Л. : Изд-во Ленинградского

университета, 1987. – 255 с.

Шинкарюк А.І. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта / А.І. Шинкарюк. – Кам’янецьПодільський : Оіюм, 2005. – 448 с.

Шинкарюк А. І. Практикум з психомоторики / А. І. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – 136 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.