DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2015-27.%p

Психологічні особливості рольових стосунків у дистантних сім’ях

Г.С. Венгер

Анотація


Статтю присвячено проблемам формування дистантної сім’ї в умовах сьогодення. На підставі дослідження виявлено основні соціальні ризики дистантної сім’ї, уточнюється поняття «дистантна сім’я». Проаналізовано психологічні ознаки дистантної сім’ї, потреби жінок та чоловіків у системі сімейних взаємин, рольову структуру сім’ї, феномен дистантної сім’ї та її вплив на особистість дитини. Досліджено розподіл сімейних ролей у традиційній та дистантній сім’ях. Зазначено особливості емоційного спілкування у дистантних сім’ях. Особлива увага приділяється вивченню дистантної сім’ї. Стаття має на меті описати рольові відносини у дистантній сім’ї. Автор розглядає поняття «дистантна сім’я», «трудова міграція», «емоційна депривація в родині». Увага приділяється вивченню функціонально-рольової структури сім’ї. У статті визначено пріоритети сучасного інституту сім’ї в реалізації професійних та сімейних ролей. Здійснено аналіз становища дистантної сім’ї в Україні. Розглянуто зміни традиційних соціальних ролей у дистантних сім’ях. Належна увага приділяється поняттю «соціальна роль». Аналізується проблема зміни традиційних ролей. Висвітлюються основні причини виникнення та проблеми сучасної дистантної сім’ї. Автор приділяє увагу дистантним відносинам, порівнює їх з близькими відносинами. Особлива увага приділяється вивченню ціннісних орієнтацій, ролей, дистанції та рівню задоволеності взаємовідносинами. Безсумнівно, дистантні сім’ї потребують соціально-психологічної допомоги. Зроблено висновок, що більшість уваги завжди приділяється проблемам дітей, а сімейні відносини між чоловіком та жінкою виходять на другорядний план. З’ясовано, що досить важливою і особливо складною є індивідуальна допомога конкретній сім’ї, яка є в наш час дистантною.


Ключові слова


дистантна сім’я; рольова структура сім’ї; рольова адаптація; рольова Я-концепція; рольова взаємодія; професійні та сімейні ролі; соціальна роль; емоційність і формальність відносин; психологічна дистанція; емоційне спілкування; традиційний інститут сім’ї; дистантні відносини; близькі відносини; суб’

Повний текст:

PDF

Посилання


Головнева І.В. Зміна традиційних внутрісімейних ролей: нові

моделі поведінки та конфлікти / І.В Головнева // Практична

психологія та соціальна робота. – 2006. – №4. – С.12–16.

Горностай П.П. Личность и роль: ролевой подход в социальной психологии личности / П.П. Горностай. – К. : Интерпресс ЛТД, 2007. – 312 с.

Ковальчук І. В. Соціальна підтримка дітей та молоді з дистантних сімей на ринку праці в Україні : навч. посіб. /

І. В. Ковальчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 88 с.

Логвінова Д.В. Гендерні стереотипи старшокласників про

соціальні ролі / Д.В Логвінова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія «Психологія». – 2005. – № 702. – С.100–104.

Малкина-Пых И. Г. Семейная терапия / И. Г. МалкинаПых. – М. : Изд-во Эксмо, 2006. – С. 343–353.

Раєвська Я.М. Вплив дистантної сім’ї на емоційну сферу

підлітків / Я.М. Раєвська // Науковий часопис НПУ ім.

М.П. Драгоманова. Сер. 12. – К., 2010. – № 30. – С. 152–158.

Чубова А.И. Сравнительный анализ представлений молодых

людей из неполных и полных семей о супружеской и родительской роли / А.И. Чубова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія «Психологія». –2007. – № 759. – С. 312–315.

Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений: Курс лекций. – М. : Апрель; ЭКСМО – Пресс, 2000. – 512 с.

Шпильчак Л. Толерантне ставлення соціального педагога

до дітей із дистантних сімей як компонент його професійної

культури / Л. Шпильчак // Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції 5-7 листопада 2009 р. – С. 228–230.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.