DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2015-27.%p

Гармонізація відносин між суб’єктами інтегрованого навчання

Н.К. Вічалковська, О.Є. Іванашко

Анотація


У статті проаналізовано цінність моделі інклюзивної освіти в загальноосвітньому закладі, яка, з однієї сторони, надає рівні права в отриманні освіти та самореалізації дітям з особливими потребами, а з другої – сприятиме формуванню позитивного образу особи неповносправної, як такої, що здатна до самостійного життєздійснення. Проведення соціометричного дослідження показало, що діти з особливостями психофізичного розвитку перебувають у статусах «пропущених», «відкинутих» і «ізольованих». Це свідчить про те, що у дітей з особливостями розвитку порушені соціальні контакти з однолітками. Аналізуючи наявність інших проблем у процесі інтегрованої освіти, ми виявили недостатню підготовку фахівців, що працюють в інтегрованих класах (групах), недостатність методичного забезпечення, педагоги, на думку батьків, недостатньо поінформовані про захворювання дітей і мають низький рівень кваліфікації для роботи в цих класах (групах). Батьки ж відзначили ще й особливе ставлення педагогів до інтегрованої освіти. Отже, ми з’ясували, що між суб’єктами інтегрованого утворення існують негативні стосунки. Проявляється нетерпимість до дітей з особливостями психофізичного розвитку з боку дітей, що розвиваються нормально, їхніх батьків і частково з боку педагогів. Зроблено висновок про те, що освіта є найбільш універсальним засобом соціалізації дитини, її інтеграції як у навчальному процесі в умовах загальноосвітньої школи, так і в подальшій інтеграції в суспільство. Діти з особливими освітніми потребами можуть отримувати такий же соціальний досвід, як і їхні здорові друзі. В контексті зростаючої суспільної свідомості першочерговими для вирішення є питання усунення бар’єрів і гармонізація відносин між суб’єктами інтегрованого навчання.


Ключові слова


інтеграція; соціалізація; інклюзивне навчання; якість освіти; діти з особливими потребами; гармонізація; суб’єкти ін- тегрованого навчання; самореалізація; позитивний образ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. – М. : Мысль, 1956. – С. 438–452.

Вічалковська Н.К. Корекція сенсорної сфери дітей з порушеннями психофізичного розвитку / Н.К. Вічалковська // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка,

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за ред.

С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Випуск 20. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2013. – С. 113–122.

Ivanashko O.Ye. Peculiarities of psychological readiness

of future teachers to work with children with special

educational needs within the inclusion / O.Ye Ivanashko,

N.K. Vichalkovska // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European

National University, 2014. – Issue 1. – РР. 40–51.

Коць М. О. Динамічна модель активності суб’єктів педагогічної взаємодії / М. О. Коць // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (13 травня 2014 р.) =

Abstrakt I International Scintific & Practical Internet Conference

(May 13. 2014) / за заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 146–148 с.

Нарастание дискриминации детей-инвалидов в сфере образования. Пути изменения ситуации : [Электронний ресурс]. – 2010. – Режим доступа: www.osoboedetstvo.ru/fs/

archives/38-..html – Дата доступа : 25.11.2013.

Психологічна служба і ПМПК системи освіти (2012-2013

н.р.) / [Н.О. Березіна, Н.В. Лунченко, А.Г. Обухівська та

ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 60 с.

Островська К. Особливості інтелектуального розвитку дітей зі спектром аутистичних порушень / К.О.Островська // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. –

Випуск 20. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 498–511.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.