DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-25.%p

Основні психологічні підходи до дослідження творчої активності особистості

Л.А. Гончарова

Анотація


Статтю присвячено розгляду основних підходів до дослідження творчої активності особистості. Нагальність дослідження визначається тим, що питання творчої активності є актуальним та недостатньо розкритим, а творча активність є одним із найменш визначених понять психологічної науки. Враховуючи різноманітність наукових підходів дослідження творчої активності та неоднозначність наукового визначення самого поняття, в межах нашого дослідження надано визначення творчої активності, як самодостатньої форми активності особистості та кінцевої мети адаптаційних процесів. Основними підходами дослідження творчої активності у віковій та педагогічній психології визначено суб’єктний, діяльнісний, особистісно-діяльнісний, емпіричний, андрогогічний, семіотичний та діяльнісно-семіотичний підходи. Зроблено висновок, що для вияву творчої активності людей похилого віку найбільш дієвим є суб’єктний підхід дослідження творчої активності особистості в межах «творчогеронтологічного» напрямку акмеологічного аспекту розвитку людини. Результатом нашого теоретичного дослідження стало виявлення можливості дослідження творчої активності людей похилого віку в межах суб’єктного підходу за допомогою психолого-педагогічного впливу завдяки включенню людей похилого віку в різноманітні види цілеспрямовано організованої тематичної творчої діяльності з урахуванням пізнавальних, емоційно-вольових та фізичних можливостей особистості, використовуючи їх для участі в процесі творчої діяльності.


Ключові слова


творчість; активність; творча активність; діяльнісний підхід; суб’єктний підхід; самореалізація; саморозвиток; похилий вік.

Повний текст:

PDF

Посилання


Большой психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова.3-е изд. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК,

– 672 с.

Брушлинский А. В. Проблема субъекта в психологической

науке / А. В. Брушлинский // Психол. журн. – М. – 1993. –

№ 6 – С. 137–146.

Деркач А. А. Деятельность как основание акмеологического развития субъекта и надситуативная активность субъекта

как действенный фактор её развития / А. А. Деркач,

Е. В. Сайко // Мир психологии: научн.-публицист.вестн. –

М. – 2008. – № 2. – С. 193-204.

Копытин А. И. Системная арт-терапия: теоретическое обоснование, методология применения, лечебнореабилитационные и дестигматизирующие эффекты: дис…дра мед. наук: 19.00.04 / Алексей Иванович Копытин: – СПб.,

– 311 с.

Куликова Т. И. Проблема субъектного подхода к развитию

личности современного подростка: [Электронный ресурс] /

Т. И. Куликова. 2007. – Режим доступа: http://pws-conf.ru/

nauchnaya/lss/359/7998.html.

Лозова В. С. Стратегічні питання сучасної дидактики /

В. С. Лозова // Розвиток педагогічної і психологічної науки

в Україні. – Ч.1. – Харків: ОВС, 2002. – 139 с.

Марков С. Л. Особистісні механізми смислотворчості: [Електронний ресурс] / С. Л. Марков. 2013. – Режим доступу:

http://www.geniusrevive.com/ru/25.html.‎

Наумова В. А. Оптимизация личностного ресурса на этапе

поздней зрелости: дис….канд. психол. наук: 19.00.13 / Валентина Александровна Наумова. – П.-Камчатский, 2013. –

с.

Мороз Ю. В. Психологічні чинники розвитку творчої активності старшокласників: автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. психол. наук: спец.19.00.07 «Педагогічна та

вікова психологія» / Ю. В. Мороз. – К., 2004. – 19 с.

Слободчиков В. И. Психология развития человека /

В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев: – М.: Изд-во Ексмо, 2000. –

c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.