DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-24.%p

Актуальні аспекти формування особистості сту- дента-психолога у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ

Н.О. Видолоб

Анотація


У статті аналізуються актуальні аспекти формування особистості сту-
дента-психолога у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ,
що в майбутній професійній діяльності передбачають персональну від-
повідальність за зміст і результати психологічного впливу, за компе-
тентність прийнятих рішень, що стосуються як здоров’я, так і психо-
логічного стану пацієнтів. Підкреслюється, що в навчально-виховному
процесі підготовки майбутніх психологів з метою формування особистісних рис варто дотримуватися підвищення ефективності навчально-
виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов
індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних від-
носин усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в
індивідуальному розвиткові та поведінці. Така підготовка є системою,
що спрямована передусім на індивідуальну роботу з людиною з метою
максимального виявлення її творчих здібностей та умов їхнього розви-
тку, формування здорового способу життя, подолання кризових життє-
вих ситуацій тощо.


Ключові слова


особистість; студенти-психологи; психологічний комфорт; морально-психологічний клімат; навчально-виховний процес; діагностика характеру; психологічні особливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глузман А.В. Профессионально-педагогическая подготовка

студентов университета: теория и опыт исследования : моно-

графия /А.В. Глузман. – К. : Поисково-издательское агент-

ство, 1998. – 252 с.

Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и

развитие познавательной активности / А.М. Матюшкин //

Вопросы психологии. – 1982. – № 4.

Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології : навчальний

посібник / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – К. :

Просвіта; Пошуково-видавниче агентство «Книга пам’яті

України», 2000. – 368 с.

Слоневська І.Б. Фундаментальні цінності у механізмі забез-

печення цілісності суспільства / І.Б. Слоневська // Акту-

альні філософські та культурологічні проблеми сучасності.

Збірник наукових праць. Київський державний лінгвістич-

ний університет. Вип. 9. – К.: Видавничий центр КДЛУ,

– С.27-33.

Психолого-педагогічні засади формування особистості

студента як майбутнього фахівця з вищою освітою [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу :http://pidruchniki.

ws/11900216/pedagogika/psihologoedagogichni_zasadi_

formuvannya_osobistosti_studenta_maybutnogo_fahivtsya_

vischoyu_osvitoyu


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.