DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-24.%p

Взаємозв’язок між складовими особистісного ком- понента психологічної готовності керівників до управління педагогіч- ними працівниками та характеристиками керівників

А.В. Вознюк

Анотація


У статті пред-
ставлено результати дослідження взаємозв’язку між особливостями
розвитку складових особистісного компонента психологічної готовності
керівників до управління педагогічними працівниками та низкою їх со-
ціально-демографічних й організаційно-професійних характеристик.
Представлені дані статистично доводять, що індивідуально-особистісні
характеристики керівників залежать від їх посади, рівня освіти, загаль-
ного й управлінського стажу діяльності, а також від статі й віку керів-
ників. Встановлено, що більша частина керівників освітніх організацій
наголошує на важливості індивідуально-особистісних характеристик,
які пов’язані зі ставленням керівників до процесу управління педаго-
гічними працівниками в цілому.


Ключові слова


управління педагогічними працівниками; керівники освітніх організацій; особистісний компонент психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ

статистических данных и восстановление скрытых законо-

мерностей / А. Бююль . – СПб. : ДиаСофтЮП, 2002. – 608 с.

Вознюк А. В. Сутність та основні компоненти психологічної

готовності керівників освітніх організацій до управління

педагогічними працівниками / А. В. Вознюк // Теоретичні і

прикладні проблеми психології. – Луганськ: вид-во СНУ ім.

В. Даля, 2012. – № 3 (29). – С. 71-79.

Вознюк А. В. Личностный компонент психологической го-

товности руководителей образовательных организаций к

управлению педагогическими работниками: содержание,

комплекс диагностических методик, уровень развития /

А. В. Вознюк // Психология и педагогика: методика и

проблемы практического применения : сборник материалов

XXXIII Международной научно-практической конферен-

ции: в 2-х частях. Часть 2 / Под общ. ред. С. С. Чернова. –

Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2013. – С. 185-193.

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагности-

ка развития личности и малых групп/ Н. П. Фетискин,

В.В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М., Изд-во Института психо-

терапии. 2002. – 490 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.