DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-24.%p

Методологічна схема психологічного аналізу ко- мунікативної ситуації

Н.М. Гончарук

Анотація


У статті представлено методологічну схему
психологічного аналізу комунікативної ситуації. Метою дослідження
є з’ясування послідовності психологічного аналізу та вивчення функ-
ціонування його структурних компонентів. Встановлено, що аналіз не-
вербальних аспектів комунікації дозволяє достовірно описати почуття
та стани учасників комунікативної ситуації. Автором окреслено схему
психологічного аналізу, яка передбачає поетапне дослідження таких
компонентів: первинних базових характеристик комунікативної ситу-
ації, дій учасників комунікативного акту, вербальних та невербальних
аспектів комунікації, психологічних характеристик комунікативної
ситуації, процесуального перебігу комунікації.


Ключові слова


комунікативна ситуація; психологічний аналіз; дискурс-аналіз; конверсаційний аналіз; інтеракційний аналіз; наративний аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алькушин О. В. Дискурс-аналіз як лінгвосенергетичний

психосоціальний феномен / О. В. Алькушин // Ученые за-

писки Таврического национального университета им. В.И.

Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуника-

ции» : т. 25 (64). № 1, ч. 1. – С. 23-32.

Горкун І.В. Діалог і спілкування: до проблем людинотвор-

чості / І. В. Горкун // Філософія і соціологія в контексті су-

часної культури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ,

– С. 137–141.

Горох Г. В. Комунікативна лінгвістика : навч.-метод. посіб-

ник / Г. В. Горох, В. С. Карпалюк. – Кам’янець-Подільський :

видавець Зволейко В. Г., 2009. – 284 с.

Етика ділового спілкування : навч. посібник / за ред.

Т.Б. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. –

c.

Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей /

С.Р. Кови; пер. с англ. О.Кириченко. – М. : Вече; Персей;

АСТ, 1997. – 480 с.

Лабунская В. А. Невербальное поведение / В.А. Лабунская. –

Ростов-на-Дону, 1986. – 135 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : посіб. [для студ.

вищих навч. закл.] / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академви-

дав, 2005. – 448 с.

Семенюк І. С. Типологія комунікативних ситуацій / І. С. Се-

менюк // Наукові записки Житомирського державного уні-

верситету імені Івана Франка: зб. наук. пр. (10). Серія: Філо-

логія . 2008. – С. 190-194.

Словарь практического психолога / [сост. С. Ю. Головин]. –

Минск : Харвест, 1998. – 800 с.

Фишер Р. Путь к согласию. Или переговоры без поражения /

Р. Фишер, У. Юри; пер с англ. А. Гореловой. – М. : Наука,

– 158 с. (25 П)

Шостром Э. Анти-Карнеги/Э. Шостром // Прихоти удачи/

Д. Карнеги. – Минск : Попурри, 1997. – 400 с.

Simon G. K. In Sheep’s Clothing: Understanding and Dealing

with Manipulative People / G. K. Simon. – изд. испр. –

Parkhurst Brothers Publishers Inc., 2010. – 176 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.