DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-24.%p

Особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в рамках інклюзії

О.Є. Іванашко, Н.К. Вічалковська

Анотація


У статті висвітлено особливості психоло-
гічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими
освітніми потребами. Розглядається різнобічність підходів у досліджен-
ні готовності до педагогічної діяльності та виділяються критерії готов-
ності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми
потребами. Розкривається ефективність професійно-психологічного
тренінгу, спрямованого на оптимізацію процесу розвитку компонентів
психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студен-
тів-вчителів. Визначено психологічні умови підвищення у студентів
рівня емоційно-психологічної активності, інтересу до майбутньої про-
фесійної діяльності, зниження напруги, відчуття дискомфорту від вибо-
ру майбутньої спеціальності, зниження рівня фрустрації, формування
відкритості, зниження особистісного психологічного бар’єру, підви-
щення самоконтролю, упевненості в собі як у вчителеві.


Ключові слова


готовність; підготовка; діти з особливими освітніми потребами; професійна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіона-

лізації психолога / Ж.П. Вірна. – Луцьк: РВВ «Вежа»; Во-

лин. держ. ун-т імені Лесі Українки, 2003. – 320 с.

Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне ви-

ховання і спорт»: Підручник / М.С. Герцик, О.М. Вацеба. –

Харків «ОВС», 2005. – 240 с.

Закон про загальну освіту» / Верховна Рада України // За-

кон вiд 13.05.1999, № 651-XIV. Стан документа: Чинний.

Системний номер: 651-14. Текст документа вiд 27.07.2010.

Закон України «Про освіту» №1060-XII, із змінами вiд 11

червня 2008 року N 290-VI.

Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. –

М.: Логос, 2004. – 384 с.

Литвиненко С. А. Теоретико-методичні засади підготовки

майбутніх учителів початкових класів до соціально-педа-

гогічної діяльності: дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Націо-

нальний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / Світлана

Анатоліївна Литвиненко. – К., 2005.

Мижерикова В.А. Введение в педагогическую деятель-

ность / В. А. Мижерикова, М. Н. Ермоленко. – М.: Наука,

– 268 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.