DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-24.%p

«Парт- нерські пологи» як фактор профілактики ускладнень в пологах

Т.Т. Нарытник, С.В. Осадчук, О.Я. Слободяник, В.В. Белая

Анотація


У
статті узагальнюється досвід використання акушерської технології
«Партнерські пологи» в роботі Перинатального центру м. Києва. Ви-
користання комплексного акушерського спостереження і дбайливого
ведення породіллі є ефективним і методологічно обґрунтованим. По-
казана роль медичного психолога у проведенні партнерських пологів з
позицій системного підходу. Проаналізовано участь чоловіка у проце-
сі народження дитини. Вказано як позитивні, так і негативні сторони
цього процесу. На основі наведених даних пропонуються заходи щодо
поліпшення якості родопомічної допомоги і зменшення перинатальних
та материнських ускладнень.


Ключові слова


породіллі; акушерські технології; партнерські пологи; медичний психолог.

Повний текст:

PDF

Посилання


Айламазян Э.К. Организационные этапы работы психоло-

га в родовспомогательном учреждении / Э.К. Айламазян,

С.И. Глущенко, А.Г. Киселев, Н.П. Коваленко // Перина-

тальная психология и медицина. Психология и патология

беременности и родов: Психотерапевтическая коррекция

пре-, пери-, и постнатального развития. Сборник научных

трудов / научн. ред. Н.П. Коваленко. – СПб. : ИПТП, 2004-

гг. – С. 34-36.

Акушерство і гінекологія: у 2 книгах / за ред.. В.І. Гріщен-

ка, М.О. Щербини. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – Книга 1:

Акушерство. – 424 с.

Голота В.Я. Опыт внедрения акушерской технологии

«Партнёрские роды» / В.Я. Голота, Л.Д. Ластовецкая // Здо-

ровье женщины. – 2009. – №7(43). – С. 24- 25.

Жукова И.Ф. Принципы организации и технология проведе-

ния партнерских родов в перинатальном центре / И.Ф. Жу-

кова, Г.Б. Мальгина // Уральский медицинский журнал. –

– №12. – С. 35-39.

Кагалина Т.С. Психологическая и физическая подготовка

беременных к родам: учебно-методическое пособие / Т.С. Ка-

галина, Е.В. Третьякова, О.М. Стельникова. – Н. Новгород,

– 76 с.

Корчинська О.О. Психологічні аспекти партнерських поло-

гів / О.О. Корчинська, У.В. Волошина, Е.В. Овваді // Вісник

соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Украї-

ни. – 2010. – №1. – С. 84-85.

Партнёрские роды в Украине: осознанная необходимость //

Здоровье женщины. – 2011. – №6(62). – С. 10-11.

Хвороби дезадаптації в практиці відновлювальної медици-

ни: монографія / за ред. М.В. Лободи, К.Д. Бабова, В.В. Сте-

блюка. – К.: НАУ, 2004. – 200с.

Чайка В.К. Психопрофилактическая роль партнерской по-

ддержки в родах / В.К. Чайка, Т.Ю. Бабич // Основы репро-

дуктивной медицины: Практическое руководство / Под ред.

В.К. Чайки. – Донецк: ЧП «Лавис», 2011. – С. 294-297.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.