DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-23.%p

Актуальні аспекти міжособистісних взаємин у колективі студентів-психологів

Н.О. Видолоб

Анотація


У статті досліджуються актуальні аспек-
ти міжособистісних взаємин у колективі студентів-психологів під час
навчально-виховного процесу, визначаються основи взаємин на гуман-
них засадах, з повагою до людської гідності, з неупередженим ставлен-
ням, без дискримінації прав і свобод та із забезпеченням психологічного
комфорту кожного індивіда. Спільна підготовка до навчальних занять і
виконання завдань передбачає психологічну взаємодію у процесі вста-
новлення контактів, обміну інформацією. Між студентами почасти
відбувається зіткнення інтересів, думок, поглядів, інколи виникають
розбіжності, суперечки. Це зумовлює необхідність формування міжосо-
бистісних взаємин студентів-психологів на засадах взаємоповаги і вза-
єморозуміння.


Ключові слова


міжособистісні взаємини; студенти-психологи; психологічний комфорт; морально-психологічний клімат; навчально-виховний процес; діагностика характеру; психологічні особливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І. Д. Закономірності сучасного виховного процесу

[Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1

(42). – С. 33– 40.

Бодалев А. А. Психология межличностных отношений

(К 100-летию со дня рождения В.Н. Мясищева) [Текст] //

Вопросы психологии. – 1993. – № 2. – С. 86–91.

Васильев Н. Н. Тренинг преодоления конфликтов [Текст] /

Н. Н. Васильев. – СПб. : Речь, 2002. – 174 с.

Веревкина Т. А. Межличностные отношения педагогов и

студентов [Текст] / Т. А. Веревкина // Среднее профессио-

нальное образование. – 1997. – № 9. – С. 29–32.

Выготский Л. С. Педагогическая психология [Текст] /

Л. С. Выготский; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика-

Пресс, 1999. – 536 с.

Видай А. Ю. Формування лідерської спрямованості особис-

тості майбутнього офіцера Збройних сил України [Текст] :

автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пси-

хол. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» /

А. Ю. Видай. – К., 2002. – 19 с.

Кон И. С. Личность как субъект общественных отношений

[Текст] / И. С. Кон. – М. : Наука, 1966. – С. 16.

Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісно-

го спілкування :навчальний посібник/ В.А. Кручек. – К. :

ДАКККіМ, 2010. – 273 с.

Межличностное общение : учебник для вузов [Текст] / В. Н.

Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Пи-

тер, 2003. – 544 с.

Міжособистісна взаємодія. Особливості взаємодії [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.

ws/1534122039128/ psihologiya/ mizhosobistisna_vzayemodiya

Семиченко В. А. Психологія спілкування [Текст] / В. А. Се-

миченко. – К. : Магістр-S, 1998. – 152 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.