DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-23.%p

Самореалізація як ознака конструктивного самозбереження особистості

О.О. Віговська

Анотація


У статті представлено теоретико-методологічний
атрибут конструктивного самозбереження в межах інтерпретаційних
характеристик самореалізації особистості. Результатом проведеного
аналізу є створення концептуальної моделі конструктивного самозбере-
ження особистості, у якій на основі авторських позицій виділено осно-
вні принципи її тривекторної будови – вектори, які спрямовані на забез-
печення безпеки стосовно себе, безпеки стосовно інших і навколишньої
дійсності та соціально-психологічної компетентності в галузі особистіс-
ної безпеки. Обґрунтування концептуальних позицій розуміння кон-
структивного самозбереження особистості вміщує ознаки адекватності
поведінки, збереження та зміцнення її особистісного здоров’я, які у сво-
їй сукупності визначають самореалізаційні тенденції поведінки.


Ключові слова


самореалізація; особистісна безпека; самозбереження особистості; конструктивне самозбереження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных услови-

ях : переосмысливание, преобразование ситуации и психоло-

гическая защита / Л. И. Анцыферова // Психол. журнал. –

– №1. – С. 3-18.

Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта / Дж. Бью-

дженталь. – СПб. : Питер, 2001. – 3004 с.

Галажинский Э. В. Системная детерминация самореализа-

ции личности : дис. … д-ра психол. наук / Э. В. Галажин-

ский. – Томск : [б. и.], 2002.

Егорычева И. Д. Самореализация как деятельность (к по-

становке проблемы) / И. Д. Егорычева. – Мир психологии. –

– № 3. – С. 11-32.

Коростылева Л. А. Психология самореализации личнос-

ти : затруднения в профессиональной сфере / Л. А. Ко рос-

тылева. – СПб. : Изд-во «Речь», 2005. – 222 с.

Леонтьев Д. А. Самореализация и сущностные силы челове-

ка / Д. А. Леонтьев // Психология с человеческим лицом :

гуманистическая перспектива в постсоветской психологии ;

[под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур]. – М. : Смысл, 1997. –

С. 156-176.

Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А. Мас-

лоу. – СПб. : Евразия, 1997. – 430 с.

Мэй Р. Вклад экзистенциальной психотерапии / Р. Мэй //

Экзистенциальная психология. Экзистенция. – М. : Апрель

Пресс, 2001. – 319 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию : становление челове-

ка / К. Роджерс ; [пер. с англ.] – М. : Прогресс ; Универс,

– 480 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / Под общ ред. Л.Я. Гоз-

мана и Д.А. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1990. – 368с.

Фромм Э. Человеческая ситуация / Э. Фромм ; [под общ. ред.

Д. О. Леонтьева]. – М. : Смысл, 1994. – 238 с.

Шостром Э. Анти-Карнеги или Человек-манипулятор /

Э. Шостром. – Минск : ТПЦ «Полифакт», 1992. – 128 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.