DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-23.%p

Діагностика та аналіз сформованості у майбутніх учителів поведінкового компонента усвідомлення міжособистісного конфлікту

М.А. Володченко

Анотація


У статті розкрито результати теоретико-емпіричного
дослідження сформованості поведінкового компонента усвідомлення
міжособистісного конфлікту майбутніми вчителями. В якості критеріїв
поведінкового компонента визначені інтерактивність та регульованість
поведінки. Розглянуто відповідні показники та методичні прийоми
діагностики їх сформованості. Проаналізовано розподіл майбутніх учи-
телів за сформованістю у них поведінкового компоненту за обома кри-
теріями та у цілому. Зроблено висновок про необхідність спеціальної
підготовки майбутніх учителів у процесі формувального експерименту.


Ключові слова


діагностика; аналіз; міжособистісний конфлікт; усвідомлення; поведінкова складова; інтерактивність; регульованість; сформованість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданов Е.Н. Психология личности в конфликте : Учебное

пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. – [2-е изд.]. – СПб.:

Питер, 2004. – 224 с.

Ващенко І.В. Конфлікти великих соціальних груп: навчаль-

ний посібник / І.В. Ващенко, С.П. Гіренко. – Х.: Бурун-Кни-

га, 2005. – 208 с.

Гірник А.М. Конфліктологічна експертиза: теорія і мето-

дика / А.М.Гірник // Соціальна психологія. – № 2 (10). –

– С. 175-176.

Долинська Л.В. Психологія конфлікту: навч. посібн. / Л.В.

Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.

Дорошенко Н. М. Гендерна детермінація вибору студентами

стратегії поведінки в конфлікті: дис. … канд. психол. наук :

00.07 / Н. М. Дорошенко. – К., 2003. – 188 с.

Коберник Л.О. Психологія прояву конфліктних форм по-

ведінки в студентському віці / Л.О.Коберник // Прак-

тична психологія в системі вищої освіти: теорія, резуль-

тати досліджень, технології : монографія / За ред. проф.

Н.І.Пов’якель. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. –

С. 232-240.

Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна прак-

тика: навчальний посібник / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. –

К.: Професіонал, 2007. – 407 с.

Пірен М.І. Конфліктологія : Підручник / М.І. Пірен. – К.:

МАУП, 2003. – 360 с.

Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта: Учеб.

пособие / Б.И.Хасан. – М., СПб., Н. Новгород: Питер, 2003. –

с.

Скотт Д. Г. Конфликты. Пути их преодоления / Д.Г. Скотт. –

К.: Внешторгиздат, 1991. – 191 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.