DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-23.%p

Консультування батьків і вчителів з питання оптимізації розвитку самоствердження особистості підліткового віку

О.Я. Жизномірська

Анотація


У статті презентовано рекомендації практичним психологам щодо кон-
сультування батьків та вчителів з розвитку самоствердження особистос-
ті в період дорослішання. З’ясовано, що прагнення до самоствердження
підлітка визначаються певною соціальною позицією, розумінням – не-
розумінням, прийняттям – неприйняттям, визнанням тощо. Встанов-
лено залежність між особистісним та соціальним самоствердженням
підлітків, яка сприяє особистісному зростанню, самовдосконаленню,
суб’єктивному благополуччю. Злагоджена конструктивна співпраця
практичного психолога з класним керівником, учителем, батьками до-
зволяє особистості підлітка позитивно самостверджуватися та презенту-
вати власне «Я» оточуючим.


Ключові слова


самоствердження; саморозкриття; самоцінність; самовиявлення; самопрезентування; самореалізація; самоактуалізація; особистість підліткового віку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грецов А. Г. Тренинг общения для подростков / А. Г. Гре-

цов. – СПб. : Питер, 2006. – 160 с.

Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти

проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик ; пер. з

англ. В. Хомика. – К. : Либідь, 2003. – 520 с.

Заняття психолога з підлітками / Упоряд. Т. Гончаренко. –

К. : Вид. Дім «Шк. світ» ; вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с.

Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование /

Дж. Коттлер, Р. Браун. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

Мастерство психологического консультирования. / Под. ред.

А.А. Бадхена, А.М. Родиной. – СПб.: Речь, 2007. – 240 с.

Наш проблемный подросток : понять и договориться / Под

ред. Л. А. Регуш. – СПб. : Изд-во «СОЮЗ», 2001. – 191 с.

Никитин Е. П. Феномен человеческого самоутверджения /

Е. П. Никитин, Н. Е. Харламенкова. – СПб. : Алетейя,

– 224 с.

Джонсон Д.В. Тренінг саморозкриття / Д. В. Джонсон // Прак-

тична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 7. – С. 52-54.

Петрушин С.В. Мастерская психологического консультиро-

вания. – 2-е изд., испр. и доп. / С.В. Петрушин. – СПб.: Речь,

–184 с.

Робота психолога з педколективом / Упоряд. Т. Гончаренко;

-е вид., стереотипне]. – К. : Вид. Дім «Шк. світ» ; вид Л. Га-

ліцина, 2006. – 120 с.

Учителям и родителям о психологии подростка: научн.-по-

пуляр. изд./ Г. Г. Аракелов, Н. М. Жариков, Э. Ф. Зеер и др.;

Под. ред. Г. Г. Аракелова. – М. : Высш. шк., 1990. – 304 с.

Шульга В. Корекція вчинків підлітка: тренінг / В. Шуль-

га. – К. : Шк.. світ, 2007. – 112 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.