DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-22.%p

Динаміка потреб студентів у структурі професійної спрямованості студентів- психологів

Н.Б. Іванцова

Анотація


У статті розглянуто потреби як
основні детермінанти активності. Описано становлення індивіда як осо-
бистості у процесі соціалізації, що супроводжується трансформацією
його потреб. Роз’яснено призначення процесу соціалізації у забезпечен-
ні розвитку і вдосконаленні потреб, перехід їх на якісно вищий рівень
розвитку особистості. Розглянуто потреби як змістовні елементи моти-
ваційної сфери індивіда, що передбачає їхнє вивчення у відносно ціліс-
ній представленості. Роз’яснено відбір у перелік потреб, уключених в
опитувальник для емпіричного вивчення: потреба у гарних матеріаль-
них умовах життя; сексуальному задоволенні; у правопорядку і безпеці
життя; релігійній вірі; моральна потреба (у доброті, співчутті, чеснос-
ті); потреба у спілкуванні, дружбі, створенні родини, естетична потреба
(сприймати красу світу, людей і творити її); потреба у творчій діяльнос-
ті (технічній, художній, науковій), соціальному визнанні, політичних
знаннях і діяльності; знаннях; праці; самореалізації себе як особистості
(у професійній та іншій сферах).


Ключові слова


задоволена потреба; особистий і суспільний характери потреб; потреба; соціалізація; трансформація потреб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Додонов Б.И. Потребности, отношения и направленность

личности / Б.И. Додонов // Вопросы психологии. – 1973. –

№ 5. – С. 25-38.

Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности /

А.Г. Здравомыслов. – М.: Политиздат, 1986. – 221 с.

Корниенко Я.А. Психологические основы эмоционально-

нравственного развития личности / Я.А. Корниенко; под ред.

Г.В. Залевского. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 1996. – 379 с.

Лаптенок С.Д. Духовно-нравственный мир учащейся мо-

лодежи (по материалам социологических исследований) /

С.Д. Лаптенок; под ред. М.Н. Хурса. – Минск : ИСПИ,

– 145 с.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб.: Изд-

во Группа “Евразия”, 1999. – 479 с.

Сагайдак С.С. Мотивация деятельности / С.С. Сагайдак. –

Минск, 2001. – 207 с.

Тесля Е.Б. Формирование профессионального интереса у бу-

дущих учителей / Е.Б. Тесля // Педагогика. – 2000. – № 7. –

С. 58–63.

Фрейд З. Психология бессознательного / З. Фрейд. – М.:

Просвещение, 1990. – 447 с.

Murray H.A. Explorations in personality New York // Oxford

Press, 1938.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.