DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-21.%p

Проблеми підростаючої особистості: психологічний вимір самоствердження

О.Я. Жизномірська

Анотація


У статті презентується інформація теоретичного та експеримен-
тального змісту щодо психологічної проблеми самоствердження під-
ростаючої особистості у різних соціальних взаємодіях. Психологічні
особливості процесу самоствердження підлітка проявляються у пози-
тивному «Я» вимірі (прагнення до розуміння, схвалення, поваги тощо)
та негативному «Я» вимірі (прагнення до агресивності, конфліктності,
зухвалості тощо). Результати дослідження засвідчили, що зростаюча
особистість (сучасний учень) в навчально-виховному процесі якомога
швидше прагне самоствердитися та самовизначитися з власними ба-
жаннями, вподобаннями та намірами у різноманітному спектрі «Я».


Ключові слова


особистість підлітка; самоствердження; саморозкриття; самовизначення; самореалізація; самоцінність; самоповага.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байярд Р. Т. Ваш беспокойный подросток. Практическое ру-

ководство для отчаявшихся родителей /Р. Т. Байярд, Д. Ба-

йярд ; пер. с англ. А. Б. Орлова. – М. : Семья и школа, 1995. –

с.

Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності:

Наук. видання. –К.: Либідь, 2006. – 272 с.

Грецов А. Г. Практическая психология для подростков и ро-

дителей / А. Г. Грецов. – СПб. : Питер, 2006. – 224 с.

Краковский В. Школа будущего – это школа воспитания. //

Воспитательная робота в школе. – 2007.– № 1. – С. 5-8.

Петровская Л. А. Самоутверждение :путиистинные и

ложные. Беседа психолога / Л. А. Петровская. – М. : Знание,

–64 с.

Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как лич-

ности: Избранные труды : В 2 т. / Д. И. Фельдштейн. – М.

: Изд-во Московск. Псих.-соц. инстит. ; Воронеж : Изд-во

НПО «МОДЭК», 2005. – Т. 1. – 568 с.

Харламенкова Н.Е. Самоутверждение подростка / Н.Е.Хар-

ламенкова; [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Изд-во Института

психологии РАН, 2007. – 384 с.

Цыбра Н. Ф. Самоутверджение личности (социально-фило-

софский анализ) / Н. Ф. Цыбра /. – К.– Одесса : Высшая шк.,

– 192 с.

Щотка О.П. Психологія підлітка: Психологічний практи-

кум / О. П. Щотка. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя,

– 248 с.

Щотка О.П. Методи вікової та педагогічної психології: пси-

хологічний практикум / О.П. Щотка. – Ніжин: Вид-во ДПУ

ім. М.Гоголя, 2005. – 151с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.