DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-21.%p

Методологія дослідження професійної спрямованості студентів-психологів

Н.Б. Іванцова

Анотація


У статті описано положення концепції спрямованості особистості як
динамічні тенденції, які у якості мотивів визначають поведінку людини.
Деталізовано показники професійної спрямованості студентів-психологів
прогностичної моделі: потреби, цінності, ставлення студентів до обраної
спеціальності, характеристики мотиваційно-потребової сфери студентів-
психологів, а також творчі здібності, які виявляються у навчально-про-
фесійній діяльності.


Ключові слова


потреби; цінності; ставлення студентів до обраної спеціальності; мотиваційно-потребова сфера; творчі здібності; навчально-професійна діяльність; соціальна ситуація розвитку; культурно-історична детермінованість психіки; спрямованість особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания /

Б.Г. Ананьев. – М., 1977. – С. 264.

Богоявленская Д.Б. Метод исследования уровней интеллек-

туальной активности / Д.Б. Богоявленская // Вопросы пси-

хологии – 1971. – № 1. – С. 144–146.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. / Л.С. Выготский. –

T. 4. – M., 1984. – 368 с.

Деркач A.A. Формирование и развитие профессионального

мастерства руководящих кадров: социально-психологичес-

кий тренинг и прикладные психотехнологии / A.A. Деркач,

А.П. Ситников. – М.: Изд-во РАУ, 1993. – 72 с.

Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности /

А.Г. Здравомыслов. – М.: Политиздат, 1986. – 221 с.

Коломінський Н.Л. Методологічні засади професійної під-

готовки практичного психолога / Н.Л. Коломінський //

Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. –

С. 12–13.

Корниенко Я.А. Психологические основы эмоционально-

нравственного развития личности / Я.А. Корниенко; под

ред. Г.В. Залевского. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1996. –

с.

Куницына В.И. Ценностные ориентации студентов в связи с

их профессиональной направленностью / В.И. Куницына //

Research in Soviet Social Psychology / ed. L.P. StriklancL V. P.

R Frusov & Loch wood. – Canada, 1986. – P. 80–89.

Ломов Б.Ф. Личность в системе общественных отношений /

Б.Ф. Ломов // Психологический журнал. – 1981. – Т. 2. –

№ 1. – С. 3–14.

Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А. Мас-

лоу. – СПб., 1997. – 430 с.

Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и ее место в

психологии / В.Н. Мясищев // Психология личности: сб.

статей. – М., 2001. – С. 142-155.

Петровский А.В. Основы теоретической психологии /

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – М.: Издательство:

Инфра-М, 1999. –528 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Ру-

бинштейн. – М.: Педагогика, 1976. – 416 с.

Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального

поведения личности / В.А. Ядов. – Л., 1979. – 270 с.

Rokeach M. The nature of attitudes / M. Rokeach // Inter national

Encyclopedia of Sosial Science. – 1968. – Vol. 1. – 459 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.