DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-20.%p

Адекватна самооцінка особистості: віковий дискурс

О.О. Олійник

Анотація


У статті теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено
програму формування адекватної самооцінки. Встановлено, що поєд-
нання різних форм роботи зі старшими дошкільниками, з педагогами,
методистами, психологами дошкільних навчальних закладів; з
бать ками досліджуваних виступає оптимальним шляхом процесу
формування адекватної самооцінки та розвитку мислення, пізнавальної
активності й стійких позитивних емоційних станів як її психологічних
умов. Рекомендовано щодо впровадження в систему сучасної освіти.


Ключові слова


адекватна самооцінка; системна програма; старший дошкільник; рівень домагань; емоції; захоплення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ладивір С. Дарувати радість пізнання / С. Ладивір, Т. Кон-

дратенко // Дошкіл. виховання. – 1990. – № 10. – С. 4-5.

Маклаков А. Г. Общая психология / А. Г. Маклаков. – СПб. :

Питер, 2003. – С. 34.

Олійник О. О. Концептуальне обґрунтування дослідження

взаємовпливу самооцінки та мисленнєвої діяльності стар-

ших дошкільнят / О. О. Олійник // Актуальні проблеми

практичної психології : зб. наук. пр. – К. : Інститут психо-

логії ім. Г. С. Костюка АПН України, 2008. – Т. 10, вип. 5.–

С. 389-395.

Олійник О. О. Мисленнєва діяльність як умова формування

адекватної самооцінки / О. О. Олійник // Проблеми загаль-

ної та педагогічної психології: зб. наук. праць. – К.: Інститут

психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 2011. – Т. 13 –

Част. 2. – С. 291-299.

Олійник О. О. Особливості психокорекційної роботи у фор-

муванні самооцінки старших дошкільників / О. О. Олій-

ник // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – К. :

Гнозис, 2008. – Вип. 1. – С. 347-352.

Олійник О.О. Роль пізнавальної активності та мислення у

формуванні самооцінки старших дошкільників / О.О. Олій-

ник // Наук.-практ. журн. Півден. наук. центру АПН Украї-

ни «Наука і освіта». – Одеса, 2009. – Спецвип. № 8 – С. 217–

Олійник О. О. Самооцінка та інтелектуальна сфера дошкіль-

ників. Навчально-розвивальний комплекс / О. О. Олійник. –

К. : Поліграф-Центр, 2007. – 94 с.

Олійник О. О. Сімейне профконсультування як новий вид ді-

яльності сучасного вчителя / О. О. Олійник // Неперервна

професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний

журнал. – К. : Київський університет імені Бориса Грінчен-

ка, 2011. – Вип. 1 – С. 70-73.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.