DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-19.%p

Розвиток особистості педагога в емоційному просторі

С.І. Алмаші

Анотація


У статті розглядаються психологічні засади формування емоційної
регуляції майбутнього вчителя ще під час навчання у ВНЗ. Проаналі-
зовано особливості професійної діяльності вчителя. Розглядається про-
блема емоцій та емоційної стійкості особистості. Проаналізовано про-
яви показників емоційної стійкості. Визначено основні психологічні
причини блокування педагогічної діяльності та руйнування емоційної
стійкості. Представлено результати емпіричного дослідження. Проана-
лізовано особливості емпатійних тенденцій та рівні вияву показників
тривожності, імпульсивності, зовнішнього локусу контролю та соціаль-
ної бажаності студентів педагогічного факультету.


Ключові слова


емоції; емоційна регуляція; емоційна стійкість; емпатійність педагога.

Повний текст:

PDF

Посилання


Никифорова А.С. Эмоции в нашей жизни / Анна Сергеевна

Никифорова. – М., 1974. – 257 с.

Гончаренко Л.А. Полікультурна освіченість педагога: теорія

і практика / Л.А. Гончаренко; За ред. В.В.Кузьменка. – Хер-

сон: РІПО, 2009. – 136с.

Докшина Н. Природа виникнення емоцій та почуттів / Н. До-

кшина // Психолог. – 2006. – № 44. – С. 37-39.

Комісарова С. Д. Поняття про емоції, їх значення та особли-

вості / С. Д. Комісарова // Психолог. – 2006. – № 25-28. –

С. 32-38.

Саенко Ю.В. Техники и психологические приемы регуля-

ции эмоций / Ю.В.Саенко // Вопросы психологии. – 2010. –

№ 3. – С.13-25.

Семиченко В.А. Психологія емоцій / Валентина Анатоліївна

Семиченко. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.

Щербан Т.Д. Психологія навчального спілкування: Моно-

графія / Тетяна Дмитрівна Щербан. – К.: Міленіум, 2004. –

с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.