DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-19.%p

Вступ до проблеми командного розвитку: ціннісно-рольові засади міжсуб’єктної інтеракції у командах

В.В. Горбунова

Анотація


У статті аналізується сучасна ситуація у розробці проблеми ко-
мандного розвитку. Вказуються основні напрямки та окреслюються
дослідницькі тенденції. Зауважується на прогалинах наукового аналі-
зу. Пропонується авторське бачення розробки проблеми у ціннісно-ро-
льовій парадигмі. Соціально-психологічні ролі аналізуються як такі,
що мають ціннісний зміст, безпосередньо пов’язаний з індивідуальним
досвідом та включений у інтерпретаційно-ціннісну систему життєвого
світу.


Ключові слова


команда; командний розвиток; командотворення; міжсуб’єктна інтеракція у командах; ціннісно-рольова парадигма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксеновская Л.Н. Ордерная модель организационной

культуры : монография / Л. Н. Аксеновская. – Москва :

Акад. проект, 2007. – 298 с.

Барко В.І. Теоретико-психологічні засади управління персо-

налом органів внутрішніх справ: Автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня докт. психол. наук: спец. 19.00.06 «Юридич-

на психологія» / Вадим Іванович Барко. – К., 2004. – 44 с.

Белбин М.Р. Типы ролей в командах менеджеров [пер. с

англ.] / Р. Мередит Белбин. – М. : HIPPO, 2003. – 220 с.

Горностай П.П. Личность и роль: ролевой подход в социаль-

ной психологии личности: монографія / П.П. Горностай. –

К. : Интерпресс ЛТД, 2007. – 312 c.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций : мо-

нографія / В.П. Казмиренко. – К. : МЗУУП, 1993. – 384 с.

Карамушка Л.М. Психологія управління закладами серед-

ньої освіти : монографія / Л.М. Карамушка. – Київ : Ніка-

центр, 2000. – 332 с.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості : моно-

графія / Зіновія Степанівна Карпенко. – Івано-Франківськ :

Лілея-НВ, 2009. – 512 с.

Михайленко В.О. Психологічні умови підготовки працівни-

ків державної служби до роботі у команді : автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05.

«Організаційна психологія, економічна психологія»/ Ві-

кторія Олександрівна Михайленко ; Інститут психології

ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2009. – 22 с.

Музика О.Л. Суб’єктно-ціннісний аналіз розвитку творчо

обдарованої особистості термінологічний аспект / Олександр

Леонідович Музика // Вісник Прикарпатського університе-

ту. Філософські і психологічні науки. Спец. випуск. – Ів.-

Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. – С.59-64.

Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управ-

ління в організаціях : монографія / М.І. Найдьонов. – К. :

Міленіум, 2008. – 484 c.

Орбан-Лембрик Л. Е. Основи психології управління : моно-

графія / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – Івано-Фран-

ківськ : Плай, 2002. – 426 с.

Серкіс Ж.В. Психологічні умови підготовки керівників за-

гальноосвітніх навчальних закладів до формування органі-

заційної культури школи : автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та

вікова психологія» / Жанна Василівна Серкіс; Центральний

ін-т післядипломної освіти АПН України. – К., 2004. – 21 с.

Слюсаревський М.М. Соціальна психологія як наука: кон-

цептуальні засади, стан і стратегія розвитку / М. М. Слюса-

ревський // Наукові студії із соціальної та політичної психо-

логії : Зб. ст. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 19(22). – С.3-23.

Третьяченко В.В. Колективні суб’єкти управління : моно-

графія / Вікторія Віталіївна Третьяченко. – К. : Абрис,

– 586 с.

Філь О.А. Формування психологічної готовності персоналу

освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управ-

лінській команді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. психол. наук: спец. 19.00.10 «Організаційна психо-

логія; економічна психологія»/ Олена Анатоліївна Філь ;

Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К.,

– 20 с.

Фопель К. Команда. Консультирование и тренинг организа-

ций [пер. с нем.] / Карл Фопель. – М. : Генезис, 2005. – 395 с.

Хребина С.В. Организационная психология образования:

феноменология и концепция развития : монография / С. В.

Хребина. – Пятигорск : Изд-во Пятигорского гос. лингвис-

тического ун-та, 2007. – 288 с.

Bahbouh, R. New tool for analysis and visualization of teams

and populations / Radvan Bahbouh // International Journal of

Psychology, Abstracts of the XXIX International Congress of

Psychology. – 2008. – Vol. 43(3-4). – pp. 43.

Blake, R. The managerial grid IIІ: a new look at the classic

that has boosted productivity and profits for thousands of

corporations worldwide / Robert R. Blake, Jane S. Mouton. –

Houston : Gulf Pub. Co., Book Division, 1985. – 244 p.

Cohn, R. Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten

Interaktion / Ruth Cohn. – Stuttgart : Klett-Cotta, 1991. –

s.

Likert, R. New Patterns of Management / Rensis Likert. – New

York: McGraw-Hill, 1961. – 279 p.

Robbins, S. Organisational Behaviour / Stephen P. Robbins,

Timothy А. Judge. – New Jersey: Pearson Prentice Hall,

– 759 p.

Tuckman, B. Developmental sequence in small groups / Bruce

Tuckman // Psychological Bulletin. – 1965. – Vol. 63 (6). –

pp. 384-99.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.