DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-19.%p

Міжособистісна культура психогенів як розвиток факторів тотальної невротизації населення України

І.А. Горобець, О.А. Мордик

Анотація


У статті проаналізовано міжособистісну культуру психогенів у про-
фесійній діяльності медичних працівників у психологічній літературі;
охарактеризовано основні фактори тотальної невротизації як засоби
організації медичної діяльності; обґрунтовано розвиток психогенних і
психосоматичних захворювань щодо умов і факторів людської діяльнос-
ті у психологічній науці, розкрито основні фактори тотальної невротиза-
ції як засобів організації медичної діяльності.


Ключові слова


психогенні захворювання; психосоматичні захворювання; психосоматичні явища; тривога; неврологія; психоз; психоневропатологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемюк В.И. Психотерапия взаимоотношений медперсона-

ла с пациентами в условиях районной больницы / В.И. Ар-

темюк// Вопросы пограничной психиатрии, психотерапии,

медицинской психологии: Материалы научно-практичес-

кой конференции, посвященной 100-летию со дня рождения

проф. И.З.Вельвовского, 75-летию основания Харьковского

института усовершенствования врачей и 135-летию курорта

«Березовские минеральные воды» (Харьков, 4–5 июня 1998

года). – Х., 1998. – 88 с.

Bondar T. English Communication – A Practical Approach to

Improve Your Critical Thinking and Communication Abilities.

K., 2004. – 135 p.

Максименко С.Д. Генетико-психологічні витоки розвитку і

саморозвитку особистості. Актуальні проблеми психології:

психологія навчання. Генетична психологія. Медична пси-

хологія / За ред. С.Д.Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-

аналітичне агентство», 2008. – Том. Х, Вип. 7. – 600 с.

Мамчур І.А. Формування комунікативного потенціалу май-

бутнього вчителя іноземної мови засобами культурологічно

орієнтованого навчання: автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та віко-

ва психологія» / Інна Анатоліївна Мамчур. – К., 2007. – 20 с.

Пезешкиан Н. Психосоматическая медицина и позитивная

психотерапия / Н. Пезешкиан. – М., 1996.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление челове-

ка / К.Роджерс. – М., 1994.

Юнг К. Психологические типы /К. Юнг // Психология

индиви ду альных различий: тексты / под ред. Ю.Б. Гиппен-

рейтер, В.Я.Романова. – М., 1982 – С. 199-218.

Юнг К. Собрание сочинений. Конфликты детской души /

Пер. нем. – М.: Канон, 1994. – 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.