DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-19.%p

Вплив умов тестування на виконання інтелектуальних тестів і тестів здібностей

Н.Є. Гоцуляк

Анотація


Стаття присвячена аналізу проблем, які постають як перед викла-
дачем, так і перед тими, хто навчається, у ході застосування такої фор-
ми контролю, як тестування. Окрема увага приділяється класифікації
тестів та особливостям складання завдань для створення надійного, зба-
лансованого інструмента оцінки успішності оволодіння визначеними
навчальними дисциплінами. Систематичне проведення контрольних
заходів за допомогою складених на вищому рівні інструментів контр-
олю дозволяє вузами формувати висококласних фахівців у різних галу-
зях знань, спроможних застосовувати накопичений багаж знань.


Ключові слова


тест; тестування; інтелектуальний тест; здібності; освітній стандарт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Айнштейн В.Г. Про адекватность экзаме национних оценок/

В.Г. Айнштейн, И.Г. Гольцова//Высшее образование в Рос-

сии. – №3, 1993. – С. 40–42.

Аллахвердиева Д.Т. Опыт использования тестов для дидак-

тической экспертизы обучения //Высшее образованиев Рос-

сии. – №2, 1993. – С. 102 – 104.

Антипенко Н.Ф. Інформатика в інженерно-технічних ВУ-

Зах / Н.Ф. Антипенко// Підвищення ефективності навчаль-

но-виховного процесу: Нові ідеї, форми, методи: Матеріали

науково-методичної конференції. Омськ, 23 – 27 березня

р. – Омськ: Изд-во Сибади, 2008. – 156 с.

Кирилкин А. Можно ли бороться с «шпаргализацией» /

А. Кирилкин. –М.: Высш.шк., 2000. – 156 с.

Куклін В.Ж. Про комп’ютерну технологію оцінки якості

знань / В.Ж. Куклін. –К.: Наукова думка, 2003. – С. 146–

Рогінський В.М. Абетка педагогічної праці [Посібник для

починаючого викладача технічного вузу] / В.М. Рогін-

ський. –К.: Вищ.шк., 2000. – 170 с.

Подласий І.П. Педагогіка / І.П. Подласий. – К., 2009. –

с.

Садовничий В.А. Комп’ютерна система перевірки знань

студентів / В.А. Садовничий//Вища освіта Росії. – №3. –

– С. 20–26.

Смірнов С.Д. Педагогіка і психологія вищої освіти: Від ді-

яльності до особистості: [Навч. посібник] / С.Д. Смірнов. –

М., 1995 – 271 с.

Хубаев Г. Про побудову шкали оцінок у системах тестування

Г. Хубаев//Вища освіта Росії. – №1, 2006. – С. 122–125.

Щапов А. Тестовий контроль у системі рейтингу / А. Щапов,

Н. Тихомирова, С. Іржиків, Т. Лобова//Вища освіта Росії. –

№3, 1995. – С. 100–109.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.