DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-18.%p

Імідж як компонент психологічної культури майбутнього педагога

І.О. Шишова

Анотація


У статті розглянуто різні підходи до визначення понять “культура”,
“психологічна культура”, “психологічна культура майбутнього педагога”.
Системне уявлення про особистість складається з перцептивних,
когнітивних та мотиваційнооцінних компонентів. Цілісність іміджу
залежить від внутрішньої психологічної узгодженості трьох соціально
психологічних компонентів – емоційноповедінкових реакцій, інди
відуальнохарактерологічних проявів особистості та її ділових якостей.
Автор акцентує увагу на формуванні іміджу як компонента психологічної
культури майбутнього педагога.


Ключові слова


естетика педагогічної діяльності; імідж; культура; психологічна культура; педагогічна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дьяконов Г. В. Основы диалогического подхода к психо

логической науке и практике: монография / Г.В.Дьяконов. –

Кировоград: РИО КГПУ им. В. Винниченко, 2007. – 847 с.

Калюжный А. А. Социальнопсихологические основы имиджа

учителя : дис. … дра психол. наук : 19.00.05 / А. А. Ка

люжный. – Ярославль, 2006. – 51 с.

Колмогорова Л. С. Возрастные возможности и особенности

становления психологической культуры учащихся : дис. … д

ра психол. наук : 19.00.07 / Л.С. Колмогорова. – М., 2001. –

с.

Марасанов Г. И. Психологоакмеологическое консультиро

вание как средство повышения психологической культуры

кадров управления : дис. … канд. психол. наук : 19.00.13 /

Г. И. Марасанов. – М., 1995. – 162 с.

Мухаметзянова Ф. Ш. Педагогические условия формирования

психологической культуры учителя : дис. … канд. пед. наук :

00.01 / Ф. Ш. Мухаметзянова. – Казань, 1995. – 207 с.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир /

С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер : Питерпринт, 2003. –

с.

Семикин В. В. Психологическая культура в педагогическом

взаимодействии: дис. … дра психол. наук : 19.00.07 /

В. В. Семикин. – СПб., 2004. – 379 с.

Черёмушникова И. К. Имидж в смысловом пространстве

культуры : автореф. дис. … докт. филос. наук : 24.00.01 /

И. К. Черёмушникова. – Волгоград, 2011. – 48 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.