DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-16.%p

Гендерні особливості особистісної готовності до безпечної поведінки у підлітковому віці

Н.О. Волошенко

Анотація


У статті розкривається зміст поняття особистісної готовності до
безпечної поведінки, аналізуються вікові особливості підлітків.
Представлено результати емпіричного дослідження гендерних особ'
ливостей особистісної готовності до безпечної поведінки у підлітковому
віці. Статистично доведено наявність відмінностей у рівні особистісної
готовності до безпечної поведінки та інших особливостей особистості між
групами хлопців і дівчат.


Ключові слова


особистісна готовність до безпечної поведінки; ризик; підлітковий вік; гендер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова'Славская К.А. Деятельность и психология

личности / К.ААбульханова'Славская. – М., 1980.

Безродний А.В. Схильність до ризику як особистісна особ'

ливість обдарованої дитини (гендерний аспект) /А.В.Безрод'

ний // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць

Кам’янець'Подільського національного університету ім.

І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН

України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. –

Вип.11. – Кам’янець'Подільський: Аксіома, 2011. – 922 с.

Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник.– 2'ге

видання/ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук

та ін: – К.: Каравела, 2008. – 400 с.

Дусказиева Ж.Г. Гендерные особенности тревожности часто

болеющих детей старшего дошкольного возраста и возмож'

ности ее коррекции: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд.

псих. наук (19.00.04) / ГОУ ВПО “Красноярский гос. пед. ун'т

им. В.П. Астафьева”. – Красноярск, 2009. – 23 с.

Кордуэлл М. Психологический справочник / М.Кордуэлл; пер.

с англ. К.С. Ткаченко. – М.: ФАИР'ПРЕСС, 2002. – 448 с.

Нартова'Бочавер С.К. Дифференциальная психология.

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений /

С.К.Нартова'Бочавер. – М.: Ижица, 2002. – 160 с. – Серия

“Серебряная сова”.

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов,

Н.Ю.Шведова. – РАН. Институт русского языка им. В.В.

Виноградова. 4'е изд., доп. – М., 1999. – 944 с.

Солонкина О.В. Высшее профессиональное образование.

Психодиагностика в социально'культурном сервисе и туризме.

Учеб. пособие/О.В.Солонкина, Д.М.Рамендик. – М.: Изда'

тельский центр “Академия”, 2004. – 224 с.

Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная

психология/ И.В.Шаповаленко. – Гардарики, 2007. – 349 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.