DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-15.%p

Особливості уявлень студентів про зв’язок між нормами поведінки у конфлікті з продуктивністю його подолання

М.А. Володченко

Анотація


У статті представлено аналіз результатів емпіричного дослідження
уявлень студентів про зв’язок між нормами поведінки у конфлікті з
продуктивністю його подолання. Аналіз кількісних даних свідчить про
суперечливість зв’язку між уявленнями студентів про норму поведінки
у міжособистісному конфлікті та оцінкою продуктивності конфліктних
дій. Значна частина опитаних відносить низку дій до підгрупи
“порушення норми” і водночас оцінює їх як досить ефективні. У
встановленій нами суперечності може приховуватись причина, з якої
студенти вдаються до порушення культури поведінки у конфлікті.


Ключові слова


соціальна перцепція; уявлення; норма поведінки; міжособистісний конфлікт; продуктивність; конфліктна дія; культура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Асмолов А.Г. Практическая психология и проектирование

вариативного образования в России: от парадигмы конфликта –

к парадигме толерантности / А.Г.Асмолов // Психология

образования: проблемы и перспективы: Материалы І(й

Междунар. научно(практ. конф. – Москва, 16(18.12.04. – М.:

Смысл, 2004. – С.6(10.

Батраченко І.Г., Коновалова О.А. Сприймання та очікування

в структурі конфлікту / І.Г.Батраченко, О.А.Коновалова//

Конфлікти в суспільстві: Діагностика і профілактика / Тези

ІІІ(ї Міжн. наук.(практ. конф / [за ред. М.І.Пірен, А.М.Зель(

ницького та ін.]. – К. – Чернівці, 1995. – С. 31(34.

Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения /

М.И.Бобнева; [отв. ред. Е.В.Шорохова]. – М.: Наука, 1978. –

с.

Висідалко Н.Л. Сенситивність сенсорно(перцептивної сфери

студента /Н.Л.Висідалко// Проблеми загальної та педагогічної

психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Кос(

тюка АПН України; [за ред. Максименка С.Д.]. – К.: фірма

“ГНОЗІС”. – 2006. – т. VІІІ, ч. 9. – С. 84(90.

Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина. – СПб.;

М.; Харьков; Минск: ПИТЕР, 2000. – 464 с.

Дуткевич Т.В. Особливості соціально(перцептивного образу

міжособистісного конфлікту / Т.В.Дуткевич// Проблеми

сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець(Подільського

національного університету імені Іван Огієнка, Інституту

психології ім. Г.С. Костюка АПН України; [за ред. С.Д. Мак(

сименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Вип. 8. – Кам’янець(Подільський:

Аксіома, 2010. – С. 288(297.

Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода / А.Т.Ішмуратов. – К.:

Наукова думка, 1996. – 190 с.

Кошова І.В. Вплив інтерпретаційних схем на розвиток і

завершення конфліктних ситуацій /І.В.Кошова // Наукові

записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПНУ. –

Вип. 26. – Т. 2. – К.: Главник, 2005. – С. 384(389.

Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта / Г.В.Лож(

кин, Н.И.Повякель. – К.: МАУП, 2002. – 256 с.

Мащенко Н.І. Соціальний інтелект і становлення професійної

успішності студентів / Н.І.Мащенко// Проблеми загальної та

педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології

ім. Г.С.Костюка АПН України; [за ред. Максименка С.Д.] –

К.: фірма “ГНОЗІС”. – 2006. – т. VІІІ, ч. 9. – С. 221(225.

Пірен М.І. Конфліктологія /М.І.Пірен. – К.: Академія, 2007. –

с.

Селиванов В.И., Федоров Н.А. Студенческие коллективы /

В.И.Селиванов, Н.А.Федоров// Коллектив и личность; [ред.

Е.В.Шорохова, К.К.Платонов и др.] – М.: Наука, 1975. –

С. 155( 164.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.