DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-14.%p

Особливості смислової сфери студентської молоді

О.Я. Воєводіна

Анотація


Студентство – це “особлива віха, що культивується і зберігається
пам’яттю людини впродовж всього життя”[48,с.209]. Дійсно – це
унікальний період, коли найбільш активного розвиваються моральні і
естетичні відчуття, відбувається інтенсивне становлення і стабілізація
характеру й інтелекту, активно проходить оволодіння повним комплексом
соціальних ролей дорослої людини: цивільних, професійно трудових [32].
В цей період спостерігається перетворення мотивації, всієї системи
ціннісних орієнтації, з одного боку, інтенсивне формування спеціальних
здібностей у зв’язку з професіоналізацією – з другого. Це час спортивних
рекордів, початок художніх, технічних і наукових досягнень.


Ключові слова


сприйняття; особистість; розвиток; самосвідомість особистості; студентська молодь.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С.Абрамова. – М.:

Академ. проект; Екатеринбург: Деловая кн., 2000. – 624 с.

Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста //

Современные психолого педагогические проблемы высшей

школы / Под ред. Б.Г. Ананьева. – Л.: Изд во Ленингр. ун та,

– Вып. 2.– С. 34 45.

Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / Гл. ред.

А.М. Прохоров. – М.: Сов. энцикл., 1991. – Т. 1. – 863 с.;

Т. 2. – 768 с.

Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч.: В 6 т. – М.:

Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 244 268.

Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Пет

ровского. – М.: Высш шк., 1979. – 388 с.

Волков Б.С. Психология юности и молодости: Учебное

пособие. – М.: Академический проект: Триста, 2006. – 25 6с.

Дарвиш О.Б. Возрастная психология : Учеб. пособие для студ.

высш. учеб. заведений/ Под ред. В.С. Клочко. – М.: Изда

тельство ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003г. – 264 с.

Кон И.С. Психология юношеского возраста: (Проблемы

формирования личности): Учеб. пособие для студентов пед. ин

тов /И.С.Кон.– М.: Просвещение, 1979. – 175 с.

Крайг Г. Психология развития /Г.Крайг. – СПб.: Издательство

“Питер”, 2000. – 992 с.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: полный жизненный

цикл человека: Учеб. пособие для студ. учеб. заведений /

И.Ю.Кулагина, В.Н.Калюцкий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.

Мухина В.С. Возрастная психология / В.С.Мухина. – М.:

Педагогика, 2003. – 456с.

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и

фразеол. выражений /С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова/ Рос. фонд

культуры. – 2 е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1994. – 928 с.

Словник української мови: В 11 т.– Т. 9. – К.: Наук. думка,

– 920 с.

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.: Просвещение,

– 442 с.

Першина Л.А. Возрастная психология: Учебное пособие для

вузов – 2 е изд. / Л.А.Першина– М.: Академический проект:

Альма Матер, 2005. – 256 с.

Студент на пороге ХХI века: Моногр. / Отв. ред. Н.И. Рейн

вальд. – М.: УДН, 1990. – 152 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.