DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-12.%p

Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів – майбутніх випускників немовних спеціальностей ВНЗ

І.Л. Онуфрієва, Л.А. Онуфрієва

Анотація


У статті розглядаються активні методи навчання іноземних мов
студентів немовних спеціальностей вишу, які сприяють формуванню
іншомовної комунікативної компетенції, підвищують навчальну
мотивацію та сприяють професійному й особистісному зростанню
студентів. Аналізуються психологічні особливості організації кому-
нікативно спрямованого навчання та його вплив на пізнавальну мотивацію
студентів. Зроблено спробу дати варіант інтерпретації досвіду навчання
іноземної мови з позиції психологічних особливостей формування
мовленнєвої компетенції студентів-майбутніх випускників немовних
спеціальностей ВНЗ.


Ключові слова


психологічні особливості; формування; іншомовна комунікативна компетенція; студент; немовні спеціальності; комунікативна взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабанова Г.В. Методика навчання професійно-орієнтованого

читання в немовному ВНЗ / Г.В.Барабанова. – Київ: ІНКОС,

– 315 с.

Благодарна Т.П. Розвиток навичок роботи з професійно-

орієнтованими текстами на початковому етапі вивчення

іноземної мови / Т.П. Благодарна//Викладання мов у вищих

навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні

зв’язки; Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: . Збірник

наукових праць. Харківський національний університет

ім. В.Н. Каразіна. Вип. 12. – X., 2008. – С. 65 – 70.

Бородіна Г.І. Ігри як один з факторів формування усно-

мовленнєвої комунікативної компетенції / Г.І.Бородіна,

A.M. Спєвак //Викладання мов у вищих навчальних закладах

освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові

дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Вип.

– X., 2008. – С. 78 – 84.

Калмыкова Е.И. Реализация взаимодействия лингвистической

и коммуникативной компетенции / Е.И.Калмыкова//Сб. науч.

тр. МГЛУ. Вып. 431. – М., 1999. – С.65-67.

Коваль І.В. Психологічні ефекти спільної діяльності під час

вивчення німецької мови / І.В.Коваль//Проблеми загальної

та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту

психології ім. Г.С. Костюка АПН України /За ред. С.Д.Мак-

сименка. T.VI, Вип. 8. – К., 2004. – С.150-157.

Онуфрієва Л.А. Особливості застосування комунікативного

методу на початковому етапі навчання (на матеріалі підготовки

спеціалістів немовного профілю вузу) / Л.А. Онуфрієва //

Актуальні проблеми психології: Психологія навчання.

Генетична психологія. Медична психологія: Збірник наукових

праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За

ред. С.Д.Максименка. – Т.Х. – Випуск 2. – К.: ДП “Інфор-

маційно-аналітичне агентство”, 2007. – С. 386-396.

Скляренко Н.К. Типологія вправ для навчання ділового

спілкування та сучасні вимоги до них / Н.К.Скляренко //

Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: Міжнарод-

на наукова конференція. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2004. – С 23-25.

Thomas Finkenstadt, Konrad Schoцder. Sprachen im Europa von

Morden. – Berlin und Munchen, 1992.

Apelt W. Grundlagen der Motivation im Fremdsprachenunterricht,

Wissenschaftliche Zeitschrift. – 1984. – № 28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.