DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-11.%p

Психологічний аспект навчання лексиці, читанню та говорінню іноземною мовою (на немовних спеціальностях ВНЗ)

І.Л. Онуфрієва, Л.А. Онуфрієва

Анотація


Стаття розглядає умовне аспектне розділення навчання іноземній мові
у психології та методиці обумовлене тим, що навчання лексиці, фонетиці
і говорінню, з одного боку, ґрунтується на психологічних закономірностях
суб’єкта та його діяльності в навчальному процесі, з іншого боку –
являє собою констеляцію феноменів мови як цілісності, що підлягає
засвоєнню.


Ключові слова


психологічний аспект; навчання; іноземна мова; іншомовне мовлення; лексика; читання; говоріння.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам /

В.А.Артемов. – М.: Просвещение, 1969. – 279 с.

Беляев Б.В. Психология владения иностранным языком: дисс.

… докт.пед.наук / Б.В.Беляев. – М., 1959. – 552 с.

Бенедиктов Б.А. Психология овладения иностранным языком/

Б.А.Бенедиктов. – Минск: Вышэйшая школа, 1974. – 336 с.

Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности /

И.А.Зимняя. – М.: Московский психологосоциальный инсти

тут; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 2001. – 432 с.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в

школе / И.А.Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.

Клычникова З.И. Психологические особенности обучения

чтению на иностранном языке: пособие для учителя. – 2е изд.,

испр / З.И.Клычникова. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.

Серова Т.С. Психологические и лингводидактические аспекты

обучения профессиональноориентированному иноязычному

чтению в вузе / Т.С.Серова. – Свердловск: Издво Урал.унта,

– 232 с.

Серова Т.С. Теоретические основы обучения проссионально

ориентированному чтению на иностранном языке в неязыковом

вузе: автореф.дисс. …докт.пед.наук / Т.С.Серова. – Л.: ЛГПИ

им. А.И.Герцена, 1989. – 56 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.