DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Вивчення професійної відповідальності молодшого медичного спеціаліста

М.Я. Бабич

Анотація


Розглянуто методологічні та теоретичні основи дослідження медично
професійної відповідальності, з’ясовано психологічну структуру цієї
особистісної якості, внутрішні основи відповідальної поведінки студента.
Виділено компоненти, пов’язані з глибинними особистісними утво
реннями, у яких студент цілісно виражається як суб’єкт внутрішньої чи
зовнішньої дії, поведінки та діяльності. З’ясовано, що розвиток
відповідальності відбувається у напрямі гармонізації раціональної,
емоційно мотиваційної та поведінкової її складових.


Ключові слова


відповідальність; самодетермінація; медико-професійна відповідальність; надситуативна активність; самоінтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К. А. Типология активности лич

ности // Психол. журнал. – 1985. – Т. 6. – № 5. – С. 3 18.

Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. –

М.: Наука, 1977. – 380 с.

Боришевский М. Й., Максименко С. Д. О саморегуляции

поведения подростка в процессе учебной деятельности //

Вопр.психологии. – 1977. – № 3. – С. 48 56.

Зеньківський В. В. Проблема психічної причинності //

Історія філософії України. – К.: Либідь, 1993. – С. 429 434.

Коршунова Л. Е. Формирование ответственного отношения

личности к труду в производственном коллективе // Роль

трудовых коллективов в коммунистическом воспитании

трудящихся. Ч. 2. – Л., 1975. – С. 154 165.

Костюк Г. С. Загальна характеристика онтогенезу людської

психіки // Костюк Г. С. Навчально виховний процес і

психічний розвиток особистості / За ред. Л. Н. Проколієн

ко. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 70 98.

Костюк Г. С. Розвиток і виховання // Навчально виховний

процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л. Н. Про

колієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 98 133.

Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: Наука,

– 240 с.

Налимов В. В. Спонтанность сознания. – М.: Прометей,

– 287 с.

Нечаева Н. П. Формирование ответственного отношения

подростков к учению и коллективной учебной деятельности //

Личность в системе коллективных отношений. – М., 1980. –

С. 172 173.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: АПН

РСФСР, 1946. – 704 с.

Рубинштейн С. Л. Человек и мир // Проблемы общей

психологии. – М.: Педагогика, 1973. – С. 255 420.

Степанский В. И. Свойство субъективности как предпосылка

личностной формы общения // Вопр. психологи. – 1977. –

№ 5. – С. 98 103.

Татенко В. О. Суб’єктно гентичний підхід і проблема

детермінації психічного розвитку людини // Ментальність.

Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доповідей та

матеріали міжнародної науково практичної конференції. м.

Луцьк. 18 23 червня 1994 р. / За ред. О. В. Киричука та ін. –

Київ Луцьк, 1994. – С. 558 559.

Татенко В. О. Проблема розвитку суб’єктивних механізмів

психічної активності в онтогенезі // Актуальні проблеми

психології: Традиції і сучасність. Міжнародні наукові

костюківські читання. Тези конференції 9 11 червня. Т. 1. –

К, 1992. – С. 76 77.

Чудновский В. Э. Нравственная устойчивость личности:

Психологическое исследование. – М.: Педагогика, 1984. –

с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.